Modeljernbaneartikler på Signalposten

Båtar till modelljärnvägen
Af: Tord Björk
Synes du om artiklen?
Del den!

Det saknas information om vilka modeller av skepp som passar till modelljärnvägar med danska motiv. Därför har denna första lista gjorts här. Det finns en mycket omfattande dokumentation i Danmark om hur man kan få tag på byggsatser och tillbehör till med danska förebilder till en modelljärnväg. Det finns också en imponerande dokumentation av förebilden i stort och smått, ofta insamlat av ideella krafter. Däribland Thomas Boberg Nielsens utmärkta dokumentation med foton av närmast alla sjöspår i Danmark, det som på danska kallas havnebane.

Men vad som kan ligga vid kaj är svårare att hitta information om för den som inte är van och kan bygga från scratch. Därav denna sammanställning. För att se bilder av modellerna måste man gå vidare till försäljares eller tillverkares hemsidor. Som bekant ändras utbudet fortlöpande. Ibland försvinner också tillverkare från marknaden. Listan ska alltså ses som ett riktmärke för vad som är tillgängligt på nätet sommaren 2015. En del uppgifter ges också om olika tillverkare. Bedömningar av produkterna måste var och en göra för egen del. Min egen erfarenhet är mycket liten och inskränker sig till bygge av plastbåtar i ung ålder och firman Artitec. De påpekanden som ändå görs i denna lista utgår enbart från vad bilderna och en allmän ytlig bedömning kan ge.

Innehåll

Före Första världskriget
- Skala G
- Skala I
- Skala 0
- Skala H0
- Skala TT
- Skala N
- Skala Z
- Skala G

Mellankrigstiden 1919 – 1939
- Skala G
- Skala I
- Skala 0
- Skala H0
- Skala TT
- Skala N
- Skala Z
- Skala G

Efterkrigstiden fram till 1970
- Skala G
- Skala I
- Skala 0
- Skala H0
- Skala TT
- Skala N
- Skala Z
- Skala G

Från 1970 till nutid
- Skala G
- Skala I
- Skala 0
- Skala H0
- Skala TT
- Skala N
- Skala Z
- Skala G

Båtmodeller kan ge nytt liv åt danska modelljärnvägar

Danmark är i mycket öarnas land och det enda med huvudstaden placerad långt från fastlandet förutom Equatorial Guinea i Afrika. Svårigheten i att komma över sunden och konkurrens mellan järnväg och sjöfart bestämde i hög grad järnvägens utveckling. Detta har i hög grad danskarna utnyttjat för att utveckla transporttekniken till nytta för det egna landet och världen. Landet blev tidigt det ledande när det gäller att bygga ut ett nät av tågfärjor som till slut nådde även små öar. Sammanlagt etablerades 20 olika sträckor främst inom landet men också till andra länder. Redan här finns ett starkt motiv för att ha med mer hamnar på danska modelljärnvägar. När det gäller tågfärjor är dock information väl tillgodosedd och delvis också modellmaterial till olika skalor. Särskilt imponerande är den stora bredd som finns för olika epoker och storlekar när det gäller pappmodeller för att inte tala om inspirerande självbyggartips.

Men viktigare än tågfärjorna är sjöfartens centrala roll för landets utveckling och ekonomi. Skeppsbyggande och rederiverksamhet har varit viktig i alla delar av landet förutom Jyllands inland och där var det sällan långt till kusten heller. Detta förde till att Danmark blev världsledande inom utvecklingen av sjöfartsindustrin och är så än idag. Så här skriver svenska Wikipedia om saken: ”1912 kan ses som de moderna motorfartygens genombrott. Mest känd bland motorfartygen från detta år var M/S Selandia, byggd för Det Östasiatiske Compagnie i Köpenhamn vid Burmeister & Wainsk varv”. Idag intar Maersk rederi en världsledande ställning inom rederibranschen som största ägaren av containerskepp samtidigt som det alltmer intagit en stor och dominerande roll i dansk ekonomi. Att få med dansk sjöfart på modelljärnvägen är alltså att få med viktiga delar av Danmarks ekonomi och samhällsliv.

Utvidga tidshorisonten

Det finns också en annan stark anledning till att få med flera båtar på modelljärnvägar med danska motiv. Det uppmanar till en utsträckning över större tidsepoker än vad som är vanligt idag. En modell av ett skepp på en anläggning kan förstärka en tidsanda och visa hur järnvägen är en del av en transportled. Varför skulle det inte vara vanligt att i landet med världens största containerrederi och en mängd passande vagnar och lok så finns det flera inspirerande sätt att gestalta omlastning till fartyg från godsvagnar och omvänt? Skeppsmodeller av containerbåtar finns till olika modelljärnvägsskalor om än inte större än H0, ofta med namnet Maersk. Och varför skulle inte livaktiga hamnar med stora segelskepp för de sju haven och lok för att hämta lasten med godsvagnar inte kunna bli ett spännande järnvägsmotiv, redan en modelljärnväg med några mindre skonerter skulle vara en härlig syn. Modeller av både mindre segelskutor för att inte tala om fullriggare finns det en hel del av. Sjöfartens roll under olika tidsepoker och dess samspel eller konkurrens med järnvägarna är ett tema värt att skildra.

Öka höjdskillnaderna

Sätt att skapa dramatiska höjdskillnaderna har alltid varit populära bland modellrallare, åtminstone hos dem som har leksinnet kvar. Tunnlar, höga alper, vattenfall eller skyskrapor har prytt mången modelljärnväg. Visst har de i enklare utförandet sett löjligt ut ibland, men intresset för att skapa höjdskillnader om än mer realistiska har bestått. I Danmark finns inga järnvägstunnlar, vattenfall värda namnet eller alper även om man kallat höga backar på Jylland för Himmelbjerget och Tourups alper. Någon djungel av skyskrapor har man knappast heller av den sort som Rod Stewart och andra amerikanska modellrallare byggt efter förebilder i det stora landet i väster. Visst skulle det gå att få till viss dramatik med det som finns. Möns klint skulle bli mer än 1,5 meter hög i H0 skala. Backarna kan vara nog så imponerande ibland och bli vackra gestaltade i modell. Men ofta är det ganska platt eller mycket platt. Här är mötet med skeppen något som skapar intressanta skillnader. Redan en fiskebåts master och mindre segelskepp sticker upp och blir snabbt kännetecken i verkligheten och på en anläggning. Lite större segelskepp kommer snabbt upp i 30 cm eller mer för H0 skalan, moderna fraktfartyg även om de bara seglar på innanhaven har också master som sticker upp en bra bit. Fullriggare eller moderna fraktfartyg kan komma ännu högre upp. Det är ingen tillfällighet att fria segelhöjden för Lillabältbron är 33 m. Det blir en imponerande höjd på en modelljärnväg ordnad efter sjöfartens master där naturen sällan hjälpt upp järnvägen på dramatiska höjder. Även om man ser på närmare håll kan mötet mellan ett skepp och tåg skapa starka kontraster. Jämfört med de flesta transportmedel är lok och vagnar mycket stora. Men intill en båt kan de krympa samman. Ofta måste gods lyftas högt upp eller sänkas ned från båten. En vertikal rörelse skapas därmed mot den normala horisontella för tågtransporter och stort kan bli litet.

I händelsernas centrum

Kring mötet mellan tåg och båt sker ofta något. Det behövdes många för at lasta av och på varor och idag behövs mycket påkostade stora kranar eller andra speciella anordningar som lockar till sig ögat. Passagerare och manskap stiger av och på båtar, andra vinkar av eller är nere vid hamnen för att köpa något eller bara uppleva människorna, måsarna, båtarna och havet. När Orientexpressen utgick från London och under atlantångarnas tid var hamnarna utgångspunkten för det storstilade resandet, en roll som idag övertagits av flyget i hög grad. Men än går färjorna som blivit allt större och gods som kommer med skepp från fjärran länder har växt i en mycket hög grad. Färden ut på havet förblir en möjlighet att komma ut på fria vidder och skaffa sig en utkomst. I flera delar av Danmark är fortfarande båten över havet livsavgörande och vem vet, kanske i det som ses som de mest avlägsna platser är det som de mest hållbara samlevnaden växer fram inför framtiden. Maerskföretaget har sina rötter hos redarsläkter vid Rømø.andra speciella anordningar som lockar till sig ögat. Passagerare och manskap stiger av och på båtar, andra vinkar av eller är nere vid hamnen för att köpa något eller bara uppleva människorna, måsarna, båtarna och havet. När Orientexpressen utgick från London och under atlantångarnas tid var hamnarna utgångspunkten för det storstilade resandet, en roll som idag övertagits av flyget i hög grad. Men än går färjorna som blivit allt större och gods som kommer med skepp från fjärran länder har växt i en mycket hög grad. Färden ut på havet förblir en möjlighet att komma ut på fria vidder och skaffa sig en utkomst. I flera delar av Danmark är fortfarande båten över havet livsavgörande och vem vet, kanske i det som ses som de mest avlägsna platser är det som de mest hållbara samlevnaden växer fram inför framtiden. Maerskföretaget har sina rötter hos redarsläkter vid Rømø.

Ett modellurval som förvånar

Men finns det då ett urval av modeller för den som inte har vanan eller tilltror sig själv att bygga en modell helt från grunden? Om man önskar att båtarna vid kajen där järnvägen kommer ska vara exakt de båtar som legat där under den tidsepok som modellbanan tänkt att efterbilda blir det problem. Men det finns två anledningar till att problemet är mindre. Den ena är att på samma sätt som med byggnader till modelljärnvägen så förväntas inte båtmodeller vara exakt efter förebilder som funnits på platsen. Det duger väl med att typen kan ses som lämplig för epoken och orten. Den andra anledningen är att båtar inte är som tåg. Där järnvägarna ofta enbart tillåtit det egna bolaget att använda rälsen och framför allt inte utländska lok fått eller kunnat komma över gränsen så är det tvärtom i hamnen vid havet. Här härskar den som bemästrar havets fria vidder. Kontakt med fjärran länder är ofta själva poängen i båtar som möter varandra från många av världens hörn eller om det är en mindre hamn i alla fall med möjligheten att där finns båtar från de närmaste länderna. Även de långväga båtarna behöver inte vara så stora. Den förste världsomseglaren rundade jordklotet med en ombyggd tio meter lång fiskebåt.

Denna öppenhet för världen innebär att det kan finnas båtar från håll långt bort i danska hamnar, särskilt skepp för färd på öppna havet och fiskebåtar. Dessa båtar för långa seglatser har med tiden också börjat alltmer se lika dana ut oavsett var de kommer ifrån. De säljs också kors och tvärs över jordklotet och kan hamn lite var stans. Det finns en del lokala skillnader, särskilt var det så på segelskutetiden. Kulturella traditioner och olika förhållanden påverkade utformningen av båtarna. De holländska tjalkbåtarna har nedfällbara roder på sidorna för att klara de grunda farvattnen. Slussarna i kanaler sätter bestämda gränsen för storlekar på båtar vilket för kanaler med stor trafik som de till Stora sjöarna i Nordamerika kan påverka båttyper som också byggs för andra håll i världen. De mycket smala kanalsystemet i England gjorde pråmarna och kanalbåtarna där mycket annorlunda än i Tyskland med sina breda floder och kanaler medan i Danmark det knappast fanns pråmfart annat än på Gudenå. Vilken typ av drivkraft och vilken typ av gods som fraktades på båtarna påverkade utformningen.

Men för sjöfarten som sträckte sig allt längre bort har båttyperna blivit alltmer likartade för att idag vara i stort sett identiska för både större frakt och passagerarbåtar i hela världen. Det började att slå igenom för redan över hundra år sedan. Under större delen av järnvägens historia har man kunnat se likadana fartyg vid kaj eller ute på en pir kunna möta järnvägars olika lok och vagnar. Det gör att som få eller inget annat formelement på en modelljärnväg kan en båtmodell av rätt internationell typ i passande skala bidra till rätt lokalfärg. De handelsfartyg som började masstillverkas i början av 1900-talet torde ha anlöpt alla länders hamnar. Det gäller inte minst de båtar som tillverkades i tusentals av samma typ i samband med världskriget för att ersätta de som torpederades och förliste. Även mindre handelsfartyg för trampfart har sett likadana ut i hela världen sedan lång tid. Få är de större hamnar som inte sett en sådana större eller mindre båtar passera och om det inte gått att lägga till vid kaj har de stannat ute på redden och omlastning till mindre båtar skett där.

Så förutsättningarna är goda. Men finns det då några modeller på marknaden för båtar till modelljärnvägen i rätt skala? Det finns tillverkare som särskilt inriktar sig på att tillverka båtar som passar till standardskalor för modelljärnvägar och då särskilt H0 och N samt brittiska skalan OO som ligger nära H0 i skala 1:76 och samma bredd på rälsen som H0. Men utbudet är litet om än växande. Sedan finns det en mycket omfattande parallell hobbyindustri som förser marknaden med ett stort antal båtmodeller. Men den har den egenheten att båtarna ofta tillverkas i många olika skalor anpassade snarare till att båtmodellens mått ska vara likartat med andra båtmodeller oavsett förebildens storlek. Eller standardmått för modeller, för mindre båtar skala 1:48 som kan passa till 0 skalan och för medelstora båtar skala 1:96 som kan passa till kala 1:87, större båtar i modell är ofta betdylgit större skalor men ibland man kan hitta passande till skala 1:160, 1:220 och den lilla skala T i proportioner 1:450. En annan skillnad är att båtmodellhobbyn tar med hela skrovet på sina modeller medan tillverkarna för modelljärnvägar skär av modellen vid vattenlinjen om de inte i enstaka fall också tillhandahåller versioner med skrov passande om man vill ha ett varv på anläggningen eller fiskebåtar eller små fraktfartyg som strandats av sin kapten vid tidvatten för att kunna lasta ur fångsten eller annan last.

Den stora variationen i skalor och sällan förekommande exakt samma skala som modelljärnvägar uppvägs av en del andra faktorer. Smärre avvikelser i skala är inte så påtagliga för båtar som för modelltåg, viktigast är att dörrarna har lämplig höjd. Båtar lämpar sig också för egna byggen lättare än det mesta andra på en järnväg, för detaljering finns i modellbåtsbranschen en stor mängd små tillbehör att köpa för att göra modellerna fina. Dessutom finns för större båtar knappt plats för mer än ett fartyg på en anläggning så det behövs inte så många modeller.

När man gör en enklare undersökning av vilka båtmodeller som finns att tillgå blir man snabbt förvånad. På flera sätt visar det sig att det kan vara det motsatta vad man tror. Större båttyper är generellt byggda i betydligt mindre skalor än mindre båttyper. Därför kunde man tro att det knappast fanns större handelsfartyg för annat än N-skalan eller ännu mindre. I själva verket visade det sig att det fanns ett större utbud för den större H0 skalan av just den båttyp som kan vara önskvärd, större fraktskepp. Det beror på att det tillverkas flera båtar för modellbyggare som önskar kunna radiostyra båtarna och då krävs större modellskepp. Det är ofta i skala 1:96 vilket kan anses som fullt användbart. Det som också kan vara en överraskning är att modellerna för sin storlek kan vara överkomliga till priset, åtminstone om man tar med att de kan fylla ut stor plats med ett intressant blickfång för anläggningen. Det har att göra med att modellbåtar kan ha en större marknad än för motsvarande storlek för andra tillbehör på modelljärnvägen. Naturligtvis finns det också i modellbåtsbranschen exklusiva modeller som kan kosta en förmögenhet, särskilt om de är färdigbyggda. Men här finns också den mycket billiga utvägen att bygga båtarna i papper vilket kan ge goda resultat. Här finns både gratis filer av fartygsmodeller att ladda ner från nätet på olika fartygstyper eller pappersark att köpa.

Material

Vilket material som båtmodeller tillverkas av kan variera betydligt. Tillverkarna av vattenlinjemodeller i skalor för modelljärnvägar använder sig numera ofta av stöpningar i resin men också sedvanlig plast som i husmodeller från de stora tillverkarna. Tillverkarna av båtmodeller till för att visas upp med hela sitt skrov eller sättas i sjön använder sig ofta av en mer skinande plast än den som modelljärnvägens hustillverkare använder. De kan också använda styrenplast eller trä som är vanligt för modeller som kan färdas på sjön. Trämaterialet kan vara av mycket olika sorter. Ofta av hårdare slag för att vara tåliga. Nuförtiden också i träskivor lämpliga för att skäras ut med laser. Ibland i byggsatser och särskilt lämpligt för egen tillverkning i balsaträ som är mycket lätt att behandla i båda tunna skivor och tjockare klossar samtidigt som det är ett billigt material. Mer sällan eller aldrig görs modellerna i metall förutom att det finns många detaljer i detta material för modellbåtsbyggare. Etsade relingar eller gjutna detaljer till fartygen är vanliga. Undantaget är mycket små båtar som roddbåtar och liknande som kan gjutas i metall. Rätt ofta finns också färdigbyggd modeller vilket kan vara en stor tidsvinst för större segelskepp men kosta därefter.

Tillverkare och butiker

Vilket utbud som olika tillverkare har och vilka firmor som finns kan variera betydligt. Vissa tillverkare har varit stabila under en längre tid och man kan anta att många av deras modeller kan finnas kvar. Samtidigt kan det finnas firmor som gör enstaka båtar av intresse eller nya tillverkare som också har ett bredare utbud som är lovande. Man får lita på sitt omdöme och söka se om kvalité, pris och leveranssäkerhet är vad man eftersträvar. En del tips på vägen utan någon egen erfarenhet av betydelse av att beställa från dessa företag kan ges på vägen.

Om det finns någon butik i Danmark med mycket brett sortiment för både modelljärnvägsbyggare och båtbyggare känner jag inte till. Men i Stockholm finns firman Eskader som säger sig vara Nordens första hobbybutik centralt placerad vid Karlavägen. Hit kan man gå för att se på ett stort sortiment av båtar och tillbehör för skeppsbyggande i modell. De har också försäljning på nätet av ett urval av modellbåtbyggsatser som de väljer ut med viss omsorg. Butiker specialiserade på modellbåtar där man kan se på och köpa många produkter finns det också i Danmark, en är Modelskibet.dk som redan namnet talar om också säljer på nätet. På nätet finns också rikligt med information om flera försäljare av båtmodeller i Danmark och utomlands.

När det gäller båtmodeller särskilt gjorda för modelljärnvägars skalor och behov ser marknaden ut annorlunda ut än för tåg. Den störste tillverkaren är det holländska företaget Artitec med ett mycket passande utbud även för nordiska förhållanden. Här finns allt från en fiskebåtar, roddbåtar, små segelbåtar, passagerarbåtar, bogserbåtar, pråmar och ett modernt handelsfartyg och en tågfärja i skala H0 för smalspår som kan byggas om för normalspår eller till bilfärja och en lite större men öppnare för normalspår. Artitec har också ett tiotal båtar i skala N. Den andra tillverkaren med ett intressant utbud är brittiska Langley vars modeller är i skala 1:76 vilket även passar till H0. Här finns en mindre fraktbåt, små fiskebåtar, en liten räddningsbåt, pråm och en mindre hjulångare som kan passa till en modelljärnväg med Silkeborg som motiv. Båda dessa firmor har också tillbehör passande för en hamn som kajkanter och hamnbyggnader, Artitec har till och med ett litet varv. Brittiska firmor har också många figurer i skala H0 som passar till kajen och sjölivet vars skala 00 inte blir så avvikande på en H0 anläggning om de placeras på lämpligt sätt.

I USA finns ett stort antal tillverkare för båtar och hamntillbehör för modelljärnvägen. Ofta är modellerna gjorde efter typer av båtar som inte passar i Norden som stora pråmar för järnvägsvagnar och bogserbåtar som skjuter på dessa eller mycket stora malmskepp som används på Stora sjöarna. Men i det stora utbudet kan man hitta passande produkter. Särskilt gäller det hamntillbehör där utbudet av allt från minsta lilla skjul till gigantiska hamnmagasin är mycket stort. Mycket kan man hitta hos Walthers som har det mesta som tillverkas för den amerikanska marknaden med allt som en modellrallare kan tänkas behöva från färdiga modeller till minsta lilla småpryl. Letar man efter små nöjesbåtar hittar man här 21 olika typer i urvalet i skala HO. En ovärderlig tillverkare är Sea Port Model Works. De har över hundra produkter för båtar och kajen i skalorna H0 och N. Mestadels smådelar men också båtar av intresse som två bogserbåtar, olika fiskebåtar med och utan mast, större roddbåtar, olika skrov för egna byggen och en charmig liten passagerarångbåt. En ny tillverkare som dykt upp är N-Scale. De tillverkar flera moderna fraktbåtar, fiskebåtar och mindre passagerarbåtar användbara för motiv i hela världen i skala N och Z. Inte minst är containerskeppen intressanta.

De stora tyska tillverkarna av modelljärnvägstillbehör som Kibri, Faller, Busch och Preiser har alla båtar. Men de har ofta en tendens att se lite plastiga ut och har ibland en sämre detaljrikedom än den man numera vant sig vid från dessa producenter. Man får också se upp. I förpackningarna erbjuds ofta flera små båtar men utifrån samma form bara varierade i färgen eller med och utan segel eller motorhytt. Kibri får ut av samma båtform en lyckad liten passagerarbåt, en modern krabbkutter, räddningsbåt och fartyg som skjuter på pråmar. På samma sätt får de till många olika varianter av en liten roddbåt, segelbåt, motorbåt och fiskebåt. Faller har gott om mycket små nöjesbåtar och det som behövs för campinglivet och fritiden på stranden men inga båtar för hamnen, däremot lagerbyggnader och annat som kan passa vid kajen. Störst med ett mer varierat utbud av små nöjesbåtar är Noch. Preisers små nöjesbåtar är roligast tack vare de vällyckade figurerna som passar till. Preiser har också ett mycket stort antal sjömän och folk på kajen i olika skalor som kan tillfredställa de flesta.

Annars är det tunt med båtar bland tillverkare för modelljärnvägar. Svenska TB har en liten fin Blekinge-eka. Japanska tillverkare har hamnbyggnader i skala N. Säkert finns det också från andra länder. Men vanligt förekommande är det inte.

För att få till en intressant hamn bör man alltså se åt andra håll. Ibland helt andra än de vanliga. När jag letade efter modelljärnvägsmaterial en gång från länder utanför de vanliga hittade jag en hobbybutik i Istanbul på nätet. De hade ett mycket stort utbud av modellbåtar varav även en svensk ångbåt i passande storlek för skala 0. Nu har en båtmodell i exakt skala H0 kommit från Türkmodell av en gammal ångbåt som länge plöjde havets vågor byggd i Glasgow 1877. Denna modell av ett lagom stort och imponerande fartyg för frakt och passagerare som är 62 cm lång i modell finns det anledning att hoppas får spridning som ett förnyande tillskott för modelljärnvägar med motiv från förra sekelskiftet och en bit framåt. Det mäktiga fartyget kan fås i modellbyggsats i Danmark till det överkomliga priset av 1500 danska kronor.

Bland större tillverkare av modellbåtar som kan passa till olika modelljärnvägsskalor finns även här andra länder än de vanliga. Spanien utmärker sig när det gäller båtmodeller i trä varav en del kan användas för nordiska farvatten som en fiskebåt och en skonert till rimliga priser. Polen utmärker sig när det gäller pappmodeller med flera passande handelsfartyg och passagerarbåtar till ännu mer rimliga priser, modeller som om de inte har rätt skala kan uppförstoras och användas som mall för egna byggen. Störst är dock Tyskland. Stort utbud har MDK verlag med över hundra modeller till övervägande delen civila och många passande för nordiska farvatten, särskilt handelsfartygen. Tyvärr uppges inte skalan utom i enstaka fall, fyra olika typer av moderna handelsfartyg och containerskepp finns i skala 1:87. För ett mycket stort antal tågfärjemodeller och färjor från Östersjöfarten och mellan danska öar finns Cony’s modelbau i skala 1:160 och 1:250 varav den danska tågfärjan Dan kan laddas ner gratis och även ett flertal danska, tyska och svenska typer av färjanlöp. Bildrum heter en svensk leverantör av pappersmodeller av segelskepp, ångbåtar och dieseldrivna fartyg för nordiska farvatten i skala 1:160 och 1:250 varav en kan laddas ner gratis.

Störst när det gäller modellbåtar är Deans Marine i Storbritannien i många olika skalor. De fyller en intressant lucka i marknaden för just den typen av båtar som tillverkare för modelljärnvägar ofta undvikit, de riktigt stora moderna fartygen. Visst har de mindre båttyper också men då är skalan mycket större. Men för den vanliga H0 skalan så passar deras stora utbud av fartyg i skala 1:96. Här kan man finna många Maersk containerbåtar, kylfartyg, tankskepp och vad mer en ambitiös modelljärnvägsredare kan tänkas vilja behöva som går i tågbolaget Canadian Pacifics fotspår och önskar sig ut på de stora haven. Att dessa båtar görs så stora beror på att de kan ta sig fram för egen maskin med hjälp av radiostyrning om så önskas. För modelljärnvägen är detta knappast behövligt om man inte som Miniaturland i Hamburg satsat på att bygga stora bassänger där Deans Marines modeller tar sig fram mellan kajerna där godsvagnarna väntar. Problemen med äkta vatten till modelljärnvägen är välkända för de som satt sig in i frågan. Utöver vågor som blir 87 gånger större än i verkligheten om de ska föreställa H0 skala så är riskerna för läckage och korrution på grund av ökad fuktighet av modelltågen ett påtagligt problem. Kapa skrovet på dessa fina modeller för att skapa modeller som följer vattenlinjen är dock inte tillrådligt. Istället kan man skapa håll för att sänka ner dem i under modelljärnvägens vattenyta. Man kan då dessutom få en nästan gratis ny hobby om man motoriserar skeppet och tar ut det på sjön.

Det finns också en stor marknad för modeller av stora segelskepp. Som modellbyggsatser kan de ta mycket lång tid att få färdiga. De finns också som färdigbyggda modeller. Många av dessa modeller är mycket enkla och billiga och oanvändbara för modelljärnvägen. Men det finns också lite mer exklusive modeller som kan passa väl till en anläggning med motiv från segelskeppens tid eller nutiden när skolskeppen fortfarande syns till. En mycket stor firma är Handcrafted Model Ships. Kvaliten är mycket varierande. Det finns dock i sortimentet båtar som skulle smycka en nordisk anläggning. Även här kan man få se upp så inte en parallellhobby utvecklas. En hel hamn med fullriggare och skonerter som tillfälligt kan sänkas ned i en modell av vatten som förs intill modelljärnvägens kajkant kunde skapa något nytt där de lilla ångloken börjar utmana de stora bjässarna. Skeppsmodellerna skulle sedan kunna pryda andra platser i huset eller sommarstugan.

Det gäller inte bara H0 skalan utan också skala I. Båttyperna blir här dock av den mindre sorten även om de kan vara nog så stora. En hel flotta med 6 fiskebåtar finns lätt att hitta på marknaden. Tillsammans med ett Nohab diesellok på väg med godsvagnar för att hämta fisklaster kunde det bli en mycket dansk syn på en modelljärnväg. För skala 0 finns också en del passande båtar som ångbåten… Går man ner i skalan till N och Z så blir möjligheterna än större. För modulbyggare öppnar det sig nya möjligheter om man kan samla flera byggares båtmodeller i rätt skala vid samma kaj på modelljärnvägen.

Utbudet är stort. Hur långt man vill sträcka sig för att slippa bygga själv, skillnad i skalor, kvalité, detaljrikedom man själv vill tillföra eller som bör finnas på modellen från början, pris eller vilket material man önskar att båtarna är byggda av är en bedömning som modellrallaren står inför. De mindre ofta billiga modellerna kan man riskera utan att det blir för kostsamt. Det kan vara ett bra sätt att börja testa hur det ser ut på banan. Utvägen att bygga på egen hand i papp, balsa eller andra material finns alltid också. Men större modellbyggsatser eller färdigbyggda skepp kan vara mer riskabla projekt om man nu inte från början tänker sig att det kan bli en fin vanlig modellbåt i ett fönster om den inte passar till modelljärnvägen. Marknaden tycks vara så stor att de blir förhållandevis rimliga till priset trots det enorma arbete bakom dem.

Mitt personliga motiv för att söka information om båtar till danska modelljärnvägar är ett intresse för att utöka horisonten för hobbyn. Gärna genom att se till andra länder och lyfta fram romantiska förebilder som kan gestaltas på en liten anläggning. Sådana anläggningar där miljön kan vara lika viktig som tågen eller snarare kombinationen gör att modelljärnvägen blir en berättelse om ett samhälle. Gärna med ett landskap där det händer saker på höjden som ett motiv och gärna att tågen kan försvinna in i en tunnel eller på andra sätt så att skarpa kurvor döljs. Här trodde jag länge Danmark skulle vara svårt med dess platta landskap. Men så hittade jag nn hemsida om danska havnebaner och en ny värld öppnade sig. Det som kvarstod var att se om det skulle finnas passande båtmodeller och här är resultatet.

Modeller för nordiska farvatten

Vilka modeller av skepp som passar till en dansk modelljärnväg med hamn förutom tågfärjor är en av de få områden där någon dansk hemsidesredaktör inte gjort en systematisk genomgång. Det är synd för hamnar är ett lockande potiv för modelljärnvägar, inte minst danska.

Den stora tillverkaren på området är som redan nämnts holländska firman Artitec vars modeller är särskilt anpassade till H0 och N-skalan. De förser H0-marknaden med en norsk fiskebåt och en krabbkutter, liten bogserbåt, en liten passagerarbåt, en tågfärja för smalspårig järnväg och ett modern mindre fraktfartyg vars storlek i skala 1:87 ändå blir mycket imponerande med 558 mm. Alla modellerna är kapade efter vattenlinjen förutom fiskebåten och krabbkuttern som också finns med fullt skrov. De passar alla väl till danska förhållanden även om tågfärjan måste byggas om till normalspår passande för Danmarks allra minst tågfärjor eller lättare till en liten bilfärja som är vanligt förekommande ut till små danska öar. De är tillverkade av resin och mycket detaljerade, kräver noggrann målning för att bli riktigt vackra men är betydligt lättare att bygga än traditionella båtmodeller. Brittiska Langley har i den brittiska skalan modelljärnvägsskalan 1:76 en mycket liten fraktbåt passande för dansk småskalig sjöfart som har måtten 27,4x7,5 cm. De tillverkar också en mindre ångbåt som är paddeldriven, en i våra dagar mycket ovanlig form för framdrivning sedan propellerdrift tagit över för motorbåtar. Men den äldsta fortfarande i bruk som liknar modellen befinner sig i Silkeborg där den ofta passerar under järnvägsbron. Därtill erbjuder Langley mycket små fiskebåtar för krabb- och makrillfiske med segel eller enbart motor, även dessa passande för danska farvatten.

För den amerikanska modelljärnvägsmarknaden tillverkas ett stort antal modellbyggsatser i H0 och N skalan. Flera av dessa har särpräglade amerikanska förebilder men några passar utmärkt för alla sju haven. Det handlar om fraktfartyg som på sin tid tillverkades i tusentals exemplar i samband med första och andra världskriget och därefter spreds i hela världen. En äldre typ från första världskriget finns och de två olika typerna Liberty och Victory från andra världskriget. Det finns också moderna containerfartyg av passande mindre sort.

En mycket prisvärd typ av båtmodeller är de som masstillverkats i plast, ofta mycket väldetaljerade i de större skalorna passande för modelljärnvägar. Amerikanska Lindberg har en paddeldriven ångbåt i skala 1:96 med en förebild i liknande storlek som den i Silkeborg men med ett enklare överdäck.

Tvåmastade skonaren Bluenoose byggd 1929 för fiske vid Newfoundland blev så lyckad att den vann alla seglingstävlingar. Den finns hos olika tillverkare, i en lyxig variant från Billing boats i skala 1:100 blir den 52 cm lång, 43 cm hög och 8,5 cm bred.

Båtbyggsatser tillverkas i helt olika skalor då man ofta vill att båtarna ska ta ungefär lika stor plats när de är färdiga. Det gör dem idealiska för ovanliga skalor. För skala I har Billing boats hela tre helt olika fiskebåtar i skalorna 1:30 och 1:33 som mycket väl passar till modelljärnvägsskalan och en dansk hamn. Dessa båtar anges vara lättare att bygga jämfört med firmans mer avancerade modeller. Måtten på de två båtarna i skala 1:33 är 55 cm långa, 43 cm höga och 16 cm breda. På modellen i skala 1:30 av ett något mindre fartyg är den 34,5 cm lång, 28 cm hög och 11,5 cm bred. En hel liten fiskeflotta kan här ge ordentlig dansk lokalfärg åt modelljärnvägen.

Vill man slå på stort kan danska marinens fullriggade skolskepp vara något i lyxvariant från Billing Boats. Byggd i Nakskov 1933 är detta skepp 90 cm i modell, tyvärr i skala 1:75 så den passar inte helt perfekt till H0 skalan men perfekt till den brittiska skalan som använder samma räls som H0 med 16 mm spårvidd men rullande materialet är i skala 1:76. Det gör att det finns gott om figurer till skeppet och dess omgivning på brittiska marknaden. Skeppet heter Danmark så något mer typiskt om man vill bygga danskt får man leta efter. Andra skepp i samma skala är tremastade skonaren och skolskeppet Sir Winston Churchill byggd 1965 med 63,5 cm längd. Vill man bygga en hamn från före första världskriget finns också klipperskeppet Cutty Sark i samma skala med en längd av 110 cm. Skeppet byggdes 1869 och slog en gång hastighetsrekordet för segelskepp över haven. Det finns numera kvar i en torrdocka i England som museumsskepp. De sista segelskuterederierna för frakt över haven var åländska som in på 1930-talet fraktade vete mellan Europa och Australien. Men i praktiken upphörde användandet av större segelskepp med ångfartygen ankomst vid sekelskiftet. Cutty Sark är det mest kända segelskeppet från segelskutetiden och finns i många olika utförandet och skalor tillverkade av olika producenter. Färdigbyggt i trä från Handcrafted Model Ships med en längd av 127 cm (ca S skala 1:62), i mindre skala 76 cm och i ännu mindre skala med detaljerat utförande 53 cm (1:135). Även segelskeppen Star of India med samma modellmått i skala 1:65 med längdmåttet 127 cm och skala 1:108 med längdmåttet 76 cm. Även Flying Cloud finns i dess storlekar. Ett billigt alternativ i form av en plastbyggsats med superdetaljer är klipperfartyget Sea Witch från Lindberg i skala 1:96 vilket gör modellen 83,8 cm lång. Men som framommer av lustan nedan finns det ett mycket stort antal fler fartygsmodeller att välja på.

Vanliga skalor för båtmodeller från de stora tillverkarländerna Storbritannien och USA är 1:48, 1:96 och 1:192. Dessa skalor mostvarar skalan ¼ tum/ 1 fot, 1/8 tum/ 1 fot och 1/16 tum/ 1 fot. Det passar utmärkt för skala 0 med dess 1:45 och ofta bra till skala H0 med dess 1:87 men hamnar mitt emellan skalorna N och Z. Det finns ett stort antal större handels- och passagerarfartyg i skala 1:196 som knappast är användbara om man inte placerar dem lämpligt på en N-skaleanläggning som imponerande blickfång i bakgrunden. Än fler fartyg finns i mindre skalor som även de kan användas för att förkorta perspektiv.

Båtar för olika tidsepoker

Betecknande för båtar är att de ofta varit i bruk under lång eller mycket lång tid. Detaljer på däck och teknisk utrustning kan ha varierat men grundstommen ha varit densamma under upp till 80 år eller mer. För en del passagerarångbåtar gäller ännu längre livslängd medan det för större moderna fartyg kan gälla kortare tider. På samma sätt som för lok har kommersiella fartyg ofta börjat på stolta större linjer för att med tiden hamna i mindre rutter.

Indelningen i tidsepoker nedan har alltså större överlappningar för många båtar och är i grova drag. Världskrigen har varit betydande vattendelare. I bägge fallen förlorades ett stort antal handelsfartyg i konvojtrafiken som sänktes av tyske ubåtsflottan. Det föranledde att nya typer av handelsfartyg togs fram och tillverkades i tusenstals på ett sätt som varken förr eller senare skett i fartygshistorien. Det första världskriget innebar även nästan att all frakt med segelskepp upphörde. Det andra världskriget öppnade för mer moderna båtar under 1950- och 1960-talet. Från 1970 ändrades den första efterkrigstiden design, nya användningsområden tillkom medan andra avvecklades och nya båttyper utvecklades. De mer rundade formerna under 1950- och 1960-talet för handelsfartyg och passagerarbåtar började ersättas av mer raka linjer. De stora passagerarbåtarna som kommit till kaj där ofta tåg fört passagerna till båten avvecklades. Kryssningsfartyg blev istället vanligare av föga intresse för en modelljärnväg. Mer intressanta är de allt oftare förekommande färjorna för bilar, ibland byggda för att också kunna ta med tåg. Färjor och inte minst tågfärjor har funnits länge men nu ökade storleken betydligt. När det gäller fraktfartyg var förändringen än mer påtaglig. Nya typer utvecklades som RORO och RO.. De tidigare handelsskepp för styckgods eller bulkvaror ersattes i hög grad av containerskepp där inte minst Danmark var världsledande. Tankbåtarna blev allt större och skeppen för bulkvaror likaså. Nöjesbåtarna blir allt fler. Från att tidigare ofta har varit individuellt producerade sker det nu masstillverkning på en marknad som är mycket stor vilket gör att i en hamn för fritidsbåtar varierar ändå båttyperna kraftigt. På ett uthyrningsställe för nöjesbåtar kan alla båtarna vara av samma ofta mycket liten typ, men det är ovanligt i Norden men vanligt på kontinenten och en båtmodell som tillverkare av tillbehör förser modelljärnvägen med. Småbåtar är svårare att tillverka själv men det finns tillräckligt med olika typer på marknaden för att tillfredsställa de flesta nordiska modellrallares behov av nöjesbåtar.

Den traditionella indelningen för loktyper i ånga, diesel och el är inte tillämplig på båttyper. Segel, åror eller motor är de sätt för framdrivning som ger tydliga skillnader i utforming av båten. Ånga eller dieselmotor har ofta mindre betydelse. En ångbåt kan mycket väl byggas om med en dieselmotor utan att utseendet förändras. Större modernt utseende skepp byggdes in på 1950-talet för ånga. Modelltillverkarna uppger dessutom sällan om motorbåten är driven av ånga eller diesel.

De typer av båtar som tas upp är färjor för tåg och bilar, fiskebåtar, nöjesbåtar, bogserbåtar och pråmar, mindre och större handels- och passagerarfartyg med och utan segel eller motor, med särskilda typer som atlantångare, kylfartyg, tankbåtar och containerskepp. Räddnings- och brandbekämpningsbåtar, arbetsbåtar med kran eller för muddring och forskningsfartyg finns en del modeller av. Inga har tagits med nedan då de inte har särskilt nordisk anknytning och sällan tillför en modelljärnväg något med undantag av Roald Amundesens vackra polarforskarskepp som han övertog från Fritiof Nansen. Marinbåtar finns i överflöd. Någon enstaka sådan båt har tagits med när den setts som användbar i nordiska vatten under järnvägens tid.

Från järnvägarnas början fram till Första världskriget

Ångbåtarna kom samtidigt med järnvägen med segelskeppen regerade fortfarande haven under 1800-talet. De sista segelskeppsrederierna fanns på Åland och var verksamma in på 1930-talet med stora skepp för frakt av vete mellan Australien och Europa, den enda rutt de fortfarande var lönsamma på. Men segel var vanligt för många typer av båtar in på första världskriget, fiskebåtar hade ofta segel om de inte enbart roddes. Först runt år 1900 började några få motor men hytt hade de sällan om ens alls. Små fraktskutor började tidigt få åtminstone hjälpmotor till seglen och snart nog började ångfartygen bli alltfler. För passagerartrafik gällde det tidigt när ångbåtar revolutionerade samfärdseln redan före järnvägens tid med tidtabeller som kunde hållas. Under andra halvan av 1800-talet och särskilt mot slutet började handelsfartygen byggas i järn och med ångdrift i både mindre och större varianter, ibland också för både passagerare och gods. De stora segelskeppen höll dock förvånansvärt länge ställningarna, särskilt på de långa rutterna över världshaven. Nya stora skepp byggdes i järn och man utvecklade tekniken som när fullriggaren Preussen med 5 master 1902 fick ångdriven mekanik för att hissa seglen. Kanalbåtar och bogserbåtarna kom sent och var ångdrivna. Pråmarna enkla av den typ som tycks ha funnits under långa tider. Räddningsbåtarna var länge segelbåtar som seglade snabbt och klarade hårt väder. Nöjesbåtarna var få, några seglarjollar. De riktigt rika kunde ha stora yachter. De marina båtarna utvecklade sig snabbt mot att bli helt ångdrivna med allt större kanoner och varianter som ubåtar.

Skala G (smalspår)

Denna skala varierar då den utgår från spårvidden 45 mm. För smalspår blir det skala 1:20 – 1:25 beroende på spårvidden. I USA tillverkas modeller för smalspårslok och vagnar samt båtar i skala 1:20, den stora tyska tillverkaren LGB använder skala 1:22,5. Här tas med bara få båtmodeller som kan passa i Norden till alla tidsepoker och är något större än de flesta modellerna för dessa skalor.

Nordlandsbåten – enmastat segelfartyg, L: 71,5 cm, B: 17 cm, H: 71 cm, skala 1:20, Billing Boats.
San Juan Nepomuceno – öppen fiskebåt med segel och åror, L: 40,5 cm, B: 19 cm, H: 36,5 cm, skala 1:25, Artesania Latina.
Yum - Pen Duick Regatta segeljakt, 1898, återuppbyggd på 1960-talet, L: 54,3 cm, B: 9,3 cm, H: 72,6 cm, skala 1:28, Artesania Latina.
America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, L: 127 cm, skala ca 1:24, Handcrafted Model Ships.
Vanadis – skonare av Newfoundlandtyp byggd på Södra varvet i Stockholm och sjösatt 1868, beställd av spritbolag, använd för smuggling, som tullfartyg och idag nöjeskryssning, 29 m lång, L: 158 cm, B: 30 cm, H: 130 cm, skala 1:20, Billing Boats.

Skala I

Le Camaret - fiskebåt för hummerfiske från tiden vid sekelskiftet 1900 med många fiskeridetaljer. L: 52 cm, B: 15 cm, H: 54,6 cm, skala 1:35, Constructo.
Spray - liten slup, en ombyggd fiskebåt som användes av Joshua Slocum, världens första ensamseglare jordens runt 1895-1898, L: 64 cm, H. 49 cm, Skala: 1:32 , säljs av Eskader.
Willie L.Bennett - Chesapeake Bay skipjack, L: 61 cm, skala 1 : 32, Model Shipways.
Emma C. Berry – well smack 1866, fiskebåt med damm för att hålla fångad fisk färsk, på danska kallas den kvase, L: 67 cm, Model Shipways.
Gjøa - fiskebåt med tvärrigg använd av Roald Amundsen som litet polarforskningsfartyg, L: 75 cm, B: 15 cm, H: 61 cm, skala ca. 1:28.
Columbia – enmastad segeljakt, America’s Cupvinnare 1899, L: 114 cm, skala ca 1:35, Handcrafted Model Ships.
America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, L: 89 cm, skala ca 1:35, Handcrafted Model Ships.
Indepedence – tvåmastad skonare, L: 75,4 cm, B: 33 cm, H: 60,5 cm, skala 1:35, Artesania Latina.
Vega – tremastad fraktsegelskuta byggd i Viken 1909 och är nu restauerat utflyktskepp, L: 87 cm, skala 1:35, Atlast Models.
The Northlight - litet ångfartyg av Clyde Puffer typ för frakt av gods, L: 66 cm, B: 17,8 cm, Skala 1:32. Caldercraft .
SS Mariefred - medelstor passagerarångbåt, 1903, L: 93 cm, B: 16 cm, H: 33 cm, Skala 1:32, Nordic Class Boats.
Seguin – ångbogserbåt 1884, L: 99 cm, B: 19,7 cm, H: 23,4 cm, skala ca. 1:32, Midwest.
Schaarhorn - Lyxjakt, 1908 ångbåt fortfarande i bruk i Hamburg, L: 114 cm, B: 18 cm, Skala 1:35, Caldercraft.

Skala 0

Skipjack – enmastad fiskebåtstyp med segel och mindre låg kajuta, L: 38 cm, skala ej angiven, Dumas.
Swift - Lotsbåt från Virginia, 1805, L:54 cm, B: 11 cm, H: 46 cm, Skala 1:50 Artesania Latina.
Scottish Maid - ålfiskefartyg, L: 67 cm, B: 24 cm, H 46 cm, Skala 1:50 Artesania Latina.
Yann et Gael – Segelbåt för hummerfiske med damm ombord för förvaring av fångade skaldjur byggd 1927 efter en typ som började byggas 1877, L: 36 cm, H: 36 cm, skala 1:50, Soclaine.
Le Petrel – Bisquine de Canal fransk fiskebåt med damm för förvaring av fångad fisk byggd 1908 och använd fram till 1950, L: 65 cm, H: 57 cm, skala 1:50, Soclaine.
St Gildas – Segelbåt för tonfiske 1908, L: 56 cm, H: 49 cm, skala 1:50, Soclaine.
Marie Adelaïde – fiskebåt för sillfiske byggd i Frankrike 1877, L: 85 cm, H: 56 cm, skala 1:55, Soclaine.
Shenandoah – amerikansk snabbseglande tullfartyg 1804, L:70 cm, H 59 cm, Skala 1:50, Corel.
America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, L: 61 cm, skala ca 1:51, Handcrafted Model Ships.
Atlantic – snabbseglande skonare 1851 som vann America’s Cup trophy, L: 89 cm, skala 1:48, Blue Jacket.
Puritan – amerikansk slup America’s Cupvinnare 1885, L: 87 cm, H: 94 cm, skala 1:50, Mamoli.
Columbia – enmastad segeljakt, America’s Cupvinnare 1899, L: 89 cm, skala ca 1:45, Handcrafted Model Ships.
The Pride of Baltimore – tvåmastad skonare, L: 61 cm, B: 12,7 cm, H: 40,6 cm, Handcrafted Model Ships.
Lynx – enkel tvåmastad skonare, L:61 cm, skala ej angiven, Handcrafted Model Ships.
Harvey – tvåmastad baltimore clipper, L: 81 cm, skala ej angiven, Handcrafted Model Ships.
Benjamin W. Latham – atlantfiskefartyg 1902, L: 83,8 cm, Model Shipwaya.
Smuggler – bankfiskeskonare, sent 1800-tal, L 85 cm, H: 66 cm, säljs av Eskader.
Colin Archer – norsk tvåmastad räddningssegelbåt 1893, L: 47,5 cm, B: 12,5 cm, H: 50 cm, skala 1:40, Billing Boats.
Karl & Marie, tyskt fraktskepp för Östersjön, 1700-tal men av en typ som också kan passa i mitten av 1800-talet, L: 79,5 cm, H: 58 cm, skala 1:40, Krick.
La Rose – fransk fiskeskonare för torskfiske i Nordatlanten. L: 64 cm, skala 1:47, Panart.
Marie Jeanne – fransk båt för fiske av tonfisk på Atlanten, seglade mellan 1900 och 1950 med 12 mans besättning, L: 54 cm, B: 12 cm, H: 50 cm, Skala 1:50, Artesania Latina.
Flying Fish – tvåmastad skonare 1860, L:74,5 cm, H: 58,5, Skala 1:50, Corel.
Ångbogserbåt i trä, liten typ, Sylvan.
Liten kolpråm, L: 27,3 cm, B: 10, Sylvan.
Gulnara – tidig hjulångare med segel 1834, L: 106 cm, B: 26 cm, H: 57,5 cm, skala 1:50, Krick.
Joffre – ångbogserbåt 1916, L: 77,5 cm, B: 19 cm, skala 1:48, Caldercraft.
Seguin – ångbogserbåt, L: 66 cm, B: 46cm, skala 1:48, Blue Jacket.
Sanson – Stor bogserbåt från början av 1900-talet. L: 60,5 cm, B: 13 cm; H: 35 cm, Skala 1:50, Artesania Latina.
Lackawanna - stor ångbogserbåt 1900, L: 84 cm, B: 15 cm, Dumas.
Resolve – stor havsgående bogserbåt med två skorstenar, L: 117 cm, B: 23 cm, skala 1:48, Caldercraft.
SS Bohuslän - medelstor passagerarångbåt, L: 95 cm, Skala 1:45, Nordic Class Boats.

Skala H0

Spännvidden i skala för båtmodeller som passar till H0 kan ses som lämplig mellan 1:80 och 1:96. Det går att använda en räckvidd mellan 1:75 till 1:100 beroende på båttyp och omkringliggande miljö. Skalan anges enbart om modellen avviker från H0 skalan.
Blekingeeka med fiskare, Tekno Bygg.
Roddbåtar, tre olika former med förebilder i trä, två lite för runda och en lite för spetsig för nordiska farvatten vilket kan delvis justeras. Artitec.
Större roddbåt i trä med 2 par åror, L: ca. 7 cm, gjuten i metall, Sea Port Model Works.
Livbåt, L: 5 cm, Sea Port Model Works.
Segeljolle, passande i nordiska och andra farvatten, Artitec.
Motoriserad öppen träfiskebåt utan segel eller hytt, modellen kan byggas som vattenlinjemodell eller med helt skrov. L: 10,6 , B: 4, H: 2,6cm, skala 1:76, Langley.
Segelfiskebåt med två master, vattenlinjemodell med skrovets storlek som ovan, med masterna L: 17,5, H: 14,5, skala 1:76, Langley.
Maria HF31 – tvåmastad segelfiskebåt 1880 i bruk till 1950, L: 36,5 cm, B: 8,5 cm, H: 29,5 cm, skala 1:72, Dusek.
Segelfiskebåt av tjalktyp, med utanpåliggande sidroder som kan tas bort, holländsk båttyp som även när sidorodret tas bort inte helt passar i nordiska hamnar men det finns inget alternativ, L: 23,5, B: 5,3 cm Artitec.
Segelfiskebåt av bottertyp, samma problem och roder som ovan, L: 16, B: 5,2 cm, Artitec.
Stor motoriserad fiskebåt av amerikansk typ med två hytter för högsjöfiske, senare ofta använd som fraktbåt, passagerarbåt och andra behov. Genom att ersätta främre hytten med en lastlucka, sätta dit en större mast och möjligen sätta in fler fönster på bryggan bak kan den passa som fraktfartyg i nordiska farvatten. Sea Port Model Works.
Motordriven arbetsbåt som även passar som frakt- och passagerarbåt i nordiska farvatten. Fungerar utan ombyggnad men mindre ombyggnad kan ske särskilt av passagerardelen. Sea Port Model Works.
Mindre passagerarångbåt passande som färja till små öar eller i små insjöar. Sea Port Model Works.
Mindre ångbåt för frakt i bruk länge, Clyde puffer, med eller utan skrov, skala 1:76, längd 27,4 cm bredd 7,5 cm. Langley.
Mindre ångbåt för frakt av en typ som fortfarande används, Puffer skala 1:72 med hela skrovet, sänkning av hyttens höjd kan göra båten mer passande för H0, Dean Marine.
Wittow – tågfärja med enkelspår för smalspår på Rügen. L: 27,7 cm, B: 6,6 cm, Artitec.
MF Møn och andra danska småfärjor, ombyggnadstips för Wittow at evp.dk.
Tågfärja med enkelt normalspår med enkel styrhytt upphöjd på sidan, L: 40,5 cm, B: 7,4 cm, Artitec.
Morsø – tågfärja mellan Glyngöre och Nykøbing Mors, finns 2015 med hamn hos småserieproducent Bjarne Abel med hemsidan færgemodeller, har funnits tidigare som modell från tysk tillverkare som upphört.
Pråm - från Hamburg, användes länge, 1964 fanns 2500 i hamnen, L: 26 cm, Collecto.
2 arbetspråmar – WBA 18 & WBA 19, L: ca 15 cm, Collecto.
Flatbottnad pråm, L: 23,5 cm, B: 5,5 cm, Artitec.
Flatbottnad pråm 62 fot, skala 00, Langley.
Ångbogserbåt - 53 fot med eller utan helt skrov, dessa ångbåtar byggdes om till diesel men ofta utan att ändra utseendet genom att en smalare pipa sattes in i den befintliga skorstenen, L: 18,4 cm, B: 5,3 cm, Sea Port Model Works.
Ångbogserbåt 62 fot, L: 25 cm, B: 5 cm, Artitec.
Taurus – bogserbåt, L: 23,3 cm, H: 11,5 cm, Mamoli.
Taurus – bogserbåt ´, L: 22, 9 cm, skala 1:96, Model Shipways.
Lackawanna- stor ångbogserbåt, L: 44,5 cm, skala 1:96, Blue Jacket.
Sir Francis Drake / Sir Walter Raleigh - säsongsvis passagerar- och bogserbåt 1908 ägd av Great Western Railway Co. för de två ändamålen. Tider av året när passagerare inte fraktades till skepp en bit ut på havet användes båten för att bogsera. L: 48,5 cm, B: 13 cm, Skala 1:96, Deans Marine.
Vikingabåten Gokstad med åror och segel, en udda båttyp för en modelljärnväg men medtagen här för sin nordiska anknytning, flera nygjorda vikingabåtar av denna typ har funnits och används i modern tid för museala och nöjessyften. Gokstad som det grävdes fram står i Bygdøy museum i Oslo. L: 29,2 cm, B: 8 cm, H: 27 cm, skala 1:75, Artesania Latina.
Baltimoreskonare, enkel modell utan skala angiven, kan fungera som sätt att lära sig bygga modellbåtar och för att detaljera båten på olika vis. Tvåmastade skonare användes huvudsakligen för fiske men kunde ibland bli lastfartyg för trampfart, kustbevakningsfartyg eller lyckade tävlingsbåtar i segling, alla nedan med hela skrovet: L: 29cm, B: 8.5cm, H: 23cm, Constructo.
Phantom – lotsskonare, L: 34,3 cm, Skala 1:96, Model Shipways.
America – två mastad skonare som vann America’s Cup 1851 i bruk till 1945, Skrovet till denna mycket enkla dekorationsmodell kan användas, resten är obrukbart. L: 41 cm, skala ca 1:100, Handcrafted Model Ships.
America – tvåmastad skonare 1851, L. 43 cm, H: 36,8 cm, skala 1:96, Blue Jacket.
Flyer – tvåmastad skonare, L: 46 cm, B: 16 cm, H: 39 cm, skala 1:100, Constructo.
Swift – tvåmastad skonare, L: 48, H: 34 cm, B: 14.5 cm, Constructo.
Virginia – tvåmastad skonare, L: 40,6 cm, B: 8,2 cm, H: 35,6 cm, skala 1:80, Constructo.
Dominica - tvåmastadskonare, L: 50,8 cm, B: 8,2 cm, H: 35,6 cm, skala 1:80-88, Constructo.
We’re Here – tvåmastad fiskeskonare frilans enligt film, L: 58,4, H: 45,7, skala 1:96, Blue Jacket.
Elsie – snabbseglande skonare 1910, L: 54,6 cm, skala 1:96, Model Ship Master.
Gjøa – fiskfartyg ombyggt till litet polarforskningsfartyg, skalan är för stor med 1:64 men då båten är liten kan htter skalas ned så den blir användbar i skala H0 med rimliga yttermått, L: 48,5 cm, B: 20 cm, H: 47,5 cm, Constructo.
Sigyn – segelfartyg för styckegods byggd i Göteborg 1887, i utförande för rederi i Vardø, idag museumskepp i Åbo, transatlantiskt fartyg, även Bangkok senare i Östersjön. Fraktade trävaror furu, mahogny, mm, Salsåkers ångsåg köpte båten efter trampfarttiden, såldes 1927 till Finland. L: 86 cm, B: 20 cm, H: 76 cm, skala ca 1:90, färdigbyggd, Handcrafted Model.
St. Helena – brigg med skonarsegel, 1814, äldre båttyp med kanonluckor men inga kanoner, L: 45cm, H: 35cm, B:14cm, Skala: 1:85, Constructo.
Fannie A. Gorham - tremastad skonare för trälast över Atlanten, L: 62 cm, H: 41 cm, Skala: 1:96, säljs av Eskader.
Atlantic – tremastad skonare med stålskrov 1903, blev sin tids snabbaste segelskepp, L: 73 cm, H: 53 cm, skala: 1:96, säljs av Eskader.
Atlantic – tremastad skonare, L: 81 cm, skala ca: 1:85, Handcrafted Model Ships.
Le Pourquoi-Pas? – forskningsfartyg 1907, L: 75 cm, H: 47,5 cm, B: 21 cm, skala 1:80, Constructo.
Carmen -Tvåmastat spanskt segelskepp, L: 47cm, H: 42cm, B: 10,5cm, skala 1:80, Constructo.
Elissa Galveston – segelskepp 1877, L: 76 cm, B: 20 cm, H: 53 cm, skala ca 1:81, Handcrafted Model Ships.
Sea Witch – fullriggare 1848, L: ca. 84 cm, skala 1:96, plastmodell Lindberg .
Flying Cloud – klipperskepp 1851 som över hundra år innehade rekordet för segelskepp mellan New York och San Fransisco, 89 dagar och 8 timmar, L: 91 cm, skala ca 1:96, Model Ship Master.
Flying Fish – systerskepp till Flying Cloud, se ovan, Model Ship Master.
Charles P. Notman - fyrmastad skonare, L: 104 cm, H: 50 cm, Skala: 1:96, säljs av Eskader.
Red Jacket - fullriggat clipperskepp sjösatt 1853, L: 104 cm, H: 64 cm, skala: 1:96, säljs av Eskader.
Flying Cloud – klipperfartyg byggt 1851, L: 94 cm, H: 61 cm, skala 1:96, Mamoli.
Cutty Sark – klipperfartyg byggt 1869, L: 103,2 cm, B: 35 cm, H: 62,4 cm, skala 1:84, Artesania Latina.
USS Constellation – äldre örlogsfartyg som blev skolskepp 1871 och senare turistskepp, L: 103,5 cm, B: 15,3 cm, H: 70 cm, skala: 1:85, Artesania Latina.
Hibernia, hjulångare liknande finns i bruk i Silkeborg. L: 42 cm, B: 11,5 cm. Langley.
Baltyk - Hjulångare Baltyk, L: 62cm, B:11cm, skala 1:100, pappmodell GPM.
Tiverton ångfartyg, ombyggd skonare för frakt av timmer och annan kustsjöfart. Sylvan.
Langell Boys ångfartyg i form av ombyggd skonare för frakt på stora sjöarna med hytt fram och manskapsutrymmen bak. Kan byggas om. Sylvan.
Passagerarångbåt med ett däck, L: 13 cm, B: 2,7 cm, H: 4,5 cm, Artitec.
SS California – postångbåt med segel 1848, L: 69 cm, B: 15 cm, H: 41 cm, skala ca 1:91, Handcrafted Model Ships.
SS Central America, tidig typ av ångbåt med mycket segel för långa färder. Sjönk 1857 med över 5000 guldmynt på färd från Kalifornien vilket skapade en ekonomisk kris. L: 94 cm, B: 22 cm, H: 42 cm, Model Ship Master.
Harriet Lane – Ångfartyg med segel mest för marint bruk 1857, L: 46,9 cm, skala 1:96, Model Ship Master.
USS Powhatan – hjulångarfregatt med segel, L: 89 cm, skala ca 1:87, Handcrafted Model Ships.
USS Susquehanna – hjulångarfregatt med segel, L: 91 cm, skala ca. 1:86, Handcrafted Model Ships.
SS Jylland – dansk skruvfregatt 1860 med segel, örlogsfartyg medtagen då den kan fungera som museiskepp i Ebeltoft eller under 1800-talet, L: 91 cm, skala ej angiven, Handcrafted Model Ships.
SS Jylland – dansk skruvfregatt 1860 med segel, örlogsfartyg medtagen då den kan fungera som museiskepp i Ebeltoft eller under 1800-talet, L: 101 cm, B: 13 cm, H: 63 cm, skala 1:100, Billing Boats.
SS Bandirma – ångfartyg för frakt och passagerare, 1872 i bruk fram till 1925. Perfekt för Orientexpressen då de seglade under ottomansk flagg från 1891 men från början brittiskt fartyg som mycket väl passar i nordiska hamnar och kunde ha fortsatt i bruk efter 1925. L: 62 cm, Skala 1:87. Türkmodel.
SS Cordene – handelsfartyg av en typ från 1900 i bruk in på 1950-talet. L: 91,4 cm, B: 12,7 cm, Skala 1:96, Deans Marine.

Skala TT

Parma – fyrmastad bark seglade bla. från Chile med nitrat och under finsk flagg i handeln med vete från Australien, L: 86 cm, skala ca 1:116, Handcrafted Model Ships.

Skala N

5 traditionella klinkerbyggda roddbåtar med förtöjningspålar, L: 3,5 – 4,2 cm, Artitec.
Två traditionella klinkerbyggda roddbåtar med en figur som ror, skala 1:148, Langley.
Edna G: - bogserbåten Edna G 1896 i bruk till 1981. Förebilden är 32 m lång. N Scale Ships.
81’ Ångbogserbåt som användes av järnvägsbolagen för att dra pråmar med vagnar, Sylvan.
81’ kolpråm, 6" X 2.5", Sylvan.
Passagerarångbåt, L: 13 cm, B: 2,7 cm, H: 4,5 cm, Artitec.
Fehmarn – tågfärja, med enkelspår, L: 25,5 cm, B: 5,5 cm, Artitec.
Tiger – ångbogserbåt, L: 12 cm, Collecto.
Werner – ångbogserbåt, L: 12 cm, Collecto.
Saturn – ångbogserbåt 1907, L: 12 cm, Collecto.
America – skonare som inspirerade till segeltävlingar1851, L: 36 cm, B: 26 cm, skala 1:140, Mamoli.
Isolda - tremastad skonerten byggd i järn 1902 på Lödöse varv. 37 m lång. Finns som nedladdningsbar pappmodell gratis. Bildrum.
Tre Kronor - tvåmastade briggen, pappmodell, Bildrum.
Glenlee/Galatea – tremastat segelfartyg för frakt av vete 1896, L: 72 cm, B: 18,1 cm, H: 48 cm, skala 1:140, Constructo.
France II – femmastad bark 1912, L: 89 cm, B: 18 cm, H: 66 cm, skala ca 1:164, Handcrafted Model Ships.
France II – femmastad bark 1912, L: 86 cm, B: 31 cm, H: 59 cm, skala ca. 1:169, Admirality shipmodels.
Ångfraktbåt av Clyde puffertyp med eller utan fullt skrov, L: 14,8 cm, B: 3 cm, skala 1:148, Langley.
SS Hibernia – mindre hjulångare, L: 21 cm, B: 6 cm, skala 1: 148, Langley.
SS Gustafsberg VII –Saxaren i bruk 1912 modellen i tre olika utföranden, Bildrum.

Skala Z

För större fullriggare och en atlantångare finns flera modeller. Pappersmodeller i större skalor kan lätt förminskas i bra färgkopiator till denna skala.
4 hamnfärjor från Hamburg, L:8,6 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Elbe 5 ” die weißen Schwäne der Unterelbe ” – lotsskonare i vitrin med måtten L: 19 cm, B: 6 cm, H 14 cm, Collecto.
Möwe – fraktsegelskuta ”lastdjuren innan lastbilen” från Elbe i vitrin med måtten L: 14 cm, B: 5 cm, H: 12 cm, Collecto.
Cutty Sark – klipperskepp, L: 38 cm, B: 10 cm, H: 25 cm, skala ca 1:224, Handcrafted Model Ships.
Flying Cloud – klipperskepp, L: 38 cm, skala ca 1:224, Handcrafted Model Ships.
Star of India – tremastad fullrigare, L: 38 cm, skala ca 1:224, Handcrafted Model Ships.
Cutty Sark, Flying Cloud och Star of India finns också i längderna 76 cm och 127 cm motsvarande ca skala 1:112 respektive skala 1:67 om den fulla längden inklusive bogspröt är den som anges både för modellen och förebilden, Handcrafted Model Ships.
SS Strängsnäs Express/Storskär – passagerarångbåt, skala 1:200, pappmodell, Bildrum.
SS Drotten – passagerarångbåt, 1:250, pappmodell, Bildrum.
SS Alexandra – passagerarångbåt 1908 i linjetjänst åt "Vereinigten Flensburg-Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffsgesellschaft", L: 14,6 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
SS Albatross - Frakt- och Passagerarångbåt för 405 passagerare eller 100 nötkreatur, L:15,8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
SS Feldmarschall – Postångare för Ostafrika, L: 53 cm, B: 7 cm, H: 15 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
SS Augusta Victoria – Elegant atlantångare för Hamburg – New York linjen byggd i Stettin 1888, L: 58 cm, B: 8 cm, H: 16 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
SS Scythia – atlantångare, L: 127 cm, B: 18 cm, H: 43 cm, färdigbyggd radiostyrd modell, skala 1:212, Handcrafted Model Ships.
RMS Titanic – atlantångare, L: 127 cm, B: 18 cm, H: 43 cm, färdigbyggd radiostyrd modell, skala 1:212, Handcrafted Model Ships.
RMS Titanic – atlantångare, L: 135 cm, skala 1:200, Mantua.
RMS Titanic – atlantångare, L: 107 cm, skala 1:250, Amati.Mellankrigstiden 1919 – 1939Skala G (smalspår)


Alte Liebe – ångbogserbåt 1931, L:98,4 cm, B: 26,2 cm, skala 1:25, Caldercraft.
Chris Craft - racerbåtar, skala 1:24, många olika typer från flera olika tillverkare Dumas, Handcrafted Ship Models.

Skala I

Gozzo - fiskebåt med latinsegel - kan fungera för att bygga om till liten nordisk fiskebåt med motor utan segel. L: 28,5 cm, H: 26 cm, skala 1:28-32, Mamoli.
Jenny – liten räkfiskebåt, L: 41 cm, B: 13 cm, H: 30 cm, skala ej angiven, färdigbyggd modell, Handcrafted Model Ships.
Cux 87 – tysk fiskebåt från Deutsche Krabbenkutter Werft, L: 55 cm, B: 16 cm, H: 39 cm, skala 1:33, Billing Boats.
Norden – fiskebåt från 1930-talet, L: 34,5 cm, B: 11,5 cm, H: 49 cm, skala 1:30, Billing Boats.
Mary Anne – fiskebåt av vanlig dansk modell som kunde samlas upp till 600 samtidigt i hamnen i Esbjerg, L: 55 cm, B: 16 cm, H: 43 cm, skala 1:33, Billing Boats.
Liman 2 – Ångbogserbåt byggd i Holland 1935 i bruk i Istanbul till 1990 och idag museiångbåt,L: 39 cm, skala 1:50, Türkmodel.
Anteo – italiensk hamnbogserbåt, L: 89 cm, B: 24 cm, skala 1:30, Panart.
Marie Felling – Ångbogserbåt 1928, L: 110,5 cm, B: 29,2 cm, Caldercraft.
Imara – Ångbogserbåt, L: 110,5 cm, B: 29,2 cm, Caldercraft.
Enterprise – segelbåt och America’s Cupvinnare 1930, L: 15 cm, skala ca 1:33, Handcrafted Model Ships.
Endeavour – segelbåt i J-klassen och utmanare i America's Cup 1934, L: 115 cm, skala 1:35, Amati.
Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 127 cm, skala 1:31, Handcrafted Model Ships.
Le Marsouin – trålare 1920, L: 85 cm, B: 21 cm, skala 1:30, New Maquette.

Skala 0

Svea – nordisk fiskebåt, L: 26 cm, B: 9 cm, H: 27 cm, skala 1:55, Atlast Models.
Lilla Dan – tvåmastad fiskebåt med kajuta, L: 68 cm, B: 12 cm, H: 49 cm, skala 1:50, Billing Boats.
Fiskekuttter från Bosporen – segelskuta med liten kajuta, L:52,5 cm, B: 12 cm, H: 47,5 cm, skala 1:50, Türkmodel.
St. Knud – bogserbåt i Odense byggd 1931, idag privatägd under namnet Stockvik av en svenska affärsman, L: 56 cm, B: 15,5 cm, H: 42 cm, skala 1:50, Billing Boats.
Joffre – ångbogserbåt 1916, L: 77,5 cm, B: 19 cm, Caldercraft.
Bowdoin - skonare som fortfarande seglar ofta i arktiska vatten, 1921, L: 57 cm, H: 51 cm, säljs av Eskader.
FD 10 Yawl – dansk skonare byggd i Nyborg 1929/30, L: 70, B: 12 cm, H: 57 cm, skala 1:50, Billing Boats.
Enterprise – segelbåt och America’s Cupvinnare 1930, L: 81 cm, skala ca 1:43, Handcrafted Model Ships.
Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 80 cm, H: 70 cm, skala 1:50, Amati.
Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 89 cm, skala ca 1:44, Handcrafted Model Ships.
Milford Star – ångtrålare av en typ från 1936, L: 93,3 cm, B: 16,5 cm, Caldercraft.
SS Talacre – mindre handelsfartyg för kustsjöfart, L: 86,3 cm, B: 15,2 cm, Caldercraft.
Brännaren – tankfartyg för kustsjöfart, L: 106,7 cm, B: 19 cm, Caldercraft.
Joycelene – flodfraktbåt, L: 120 cm, B: 16,8 cm, skala 1:30, New Maquettes.

Skala H0


De flesta båtarna passande för en liten hamn under den första epoken passar fortfarande. Dock blir fiskebåtar utan motor mindre moderna men finns kvar i hamnen, kanske med en motor insatt.
Roddbåt i trä av mer modern typ, L: ca. 6 cm, Sea Port Model Works.
16’ Roddbåt med åror, laserskuren modell, Osborne models.
Större roddbåt i metall, L: 5,6 cm, B: 1,7 cm, Artitec.
Kanot med paddlar, laserskuren modell, Osborne models.
21’ Mahogny motorbåt, laserskuren modell i mahogny, Osborne models.
Mahogny motorbåt ”21’ triple cockpit”, laserskuren modell i mahogny, Osborne models.
Mahogny racerbåt, laserskuren modell i mahogny, Osborne models.
Motorkryssare, L: 13,3 cm, B: 3,5 cm, H: 2,7 cm, GC Laser.
Motoriserad öppen träfiskebåt utan segel med hytt, modellen som vattenlinjemodell. L: 10,6 , B: 4, H: 2,6cm, skala 1:76, Langley.
Liten segelslup, Sea Port Model Works.
Skrov till 41fot fiskebåt, Sea Port Model Works.
Skrov till 46 fot skonare, Sea Port Model Works.
Skrov till 63 fot fiskebåt, Sea Port Model Works.
Sardinfiskebåt, L: 21,5 cm, B: 5 cm, Sea Port Model Works.
Fiskebåt med nät på sidan, Sea Port Model Works.
Fiskekutter för räkfiske med eller utan skrov, L:15 cm, B: 5 cm, Artitec.
Nordsjötrålare med eller utan skrov, L: 23 cm, B: 6 cm, Artitec.
MF Hvalpsund – tågfärja 1926, finns att ladda ner gratis från internet i skala 1:160 vilket kan förstoras till 1:87, pappmodell, Lars Lindhards side om
Skala-N.
Tysk tågfärja, skala 1:100, Schreiber Bogen 601.
MS Freja - tågfärja med enkelspår 1936, L: 78,2 m, B: 12,6 m, Skala 1:100, Bjarne Abel.
Färja Pasabache – seglar på Bosporen, L: 90 cm, med LED belysning modellbyggsatsen, Türkmodel.
Ångbogserbåt – 78 fot med eller utan fullt skrov, för bogsering av järnvägspråmar, L: 27 cm, B: 6,4 cm, Sea Port Model Works.
Ångbogserbåt – Stora sjöarna, Sylvan.
Bogserbåt – förhöjd styrhytt för järnvägsbolagens färjepråmar, L: 32 cm. B: 8,7 cm, H: 9,6 cm, Walthers.
Skrov till pråm 43 fot, Sea Port Model Works.
Pråm 73 fot, Sea Port Model Works.
Pråm med rak för, Sea Port Model Works.
Pråm, L: 35.5 cm. B: 10.7 cm, H: 5.1cm. American Model Builders.
Bluenoose, skonare och vinnare av International Fisherman's Trophy 1921. L: 54 cm, Skala 1:100, Amati.
Bluenoose, L: 63,6 cm, skala ca 1:85, Handcrafted Model Ships.
Entreprise – segelbåt i J-klassen, America's Cup 1930, L: 46 cm, H: 65 cm, Skala 1:80, Amati.
Endeavour – segelbåt och utmanare i America's Cup 1934, L: 48 cm, H: 70 cm, skala 1:80, Amati.
Rainbow – segelbåt i J-klassen, America's Cup 1934, L: 48 cm, H: 70 cm, Skala 1:80, Amati.
Ranger – segelbåt i J-klassen, L: 47 cm, H: 61 cm, Skala 1:80, Amati.
Sea Cloud – fyrmastad lyxjakt, L:107 cm, skala ca 1:90, Model Ship Master.
Solvang – fraktseglare i Nordnorge 1939, seglar idag som skolskepp på Östersjön och Atlanten, L: 32 cm, B: 5,5 cm, skala 1:100, pappmodell, Deutsche Schiffartmuseum.
Danmark – danskt skolskepp, L: 53 cm, B: 15 cm, H: 33 cm, skala 1:75, Billing Boats.
Christian Radich – norskt skolskepp, L: 89 cm, B: 18 cm, H: 63,5 cm, skala ca 1:82, Handcrafted Model Ships.
Sørlandet – norskt skolskepp, L: 89 cm, B: 25 cm, H: 69 cm, skala ca. 1:72, Handcrafted Model Ships.
Stad Amsterdam – holländskt skolskepp L: 89 cm, B: 20 cm, 69 cm, skala ca 1:85, Handcrafted Model Ships.
Gorch Fock tyska marinens skolskepp tillverkad 1958 efter ritningar från 1933. Detaljerad modell i trä. L: 95 cm, H: 56.6 cm, B: 25,9 cm, skala 1:95. OcCre.
Gorch Fock. Byggd 1933 och hamnade efter kriget i Odessa som skolskepp för sovjetiska marinen. L: 98 cm, skala 1:90, Mantua.
Amerigo Vespucci. Italienskt skolskepp 1931, L: 125 cm, H: 73,8 cm, skala 1:84, Panart.
SS Redhanks 1920, för kustsjöfart använd på många håll in på 1960-talet. L: 40,3 cm, B: 6,9 cm. skala 1:96. Deans Marine.
260’ Laker klassen byggdes i stort antal under första världskrigte av varven vid stora sjöarna nät östkustvarven var överbelastyade. De små måtten krävdes för att kunna ta sig ut genom slussarna. L: 91,4 cm, B: 15 cm, Sylvan.
Melanie – handelsfartyg med täckt brygga som byggdes på under 1920 talet på dessa båtar som funnits från början av 1900-talet. Används på sina håll än idag. L: 91,4 cm, B: 12,7 cm, skala 1:96. Deans Marine.

TT skala

Mercator. Tremastad fullriggare och belgiskt skolskepp 1932, L: 64,5 cm, skala 1:120, Mantua

N skala

4 små båtar, Sea Port Model Works.
Livbåt, Sea Port Model Works.
16’ Roddbåt med åror, laserskuren modell, Osborne models.
Täckt motorbåt, N Scale Architect.
Motorbåt med kabin, N Scale Architect.
Segelbåt, N Scale Architect.
Beaver sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models.
Cessna sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models.
Piper J-3 Cub sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models.
Sardinfiskebåt, Sea Port Model Works.
Skrov till 65 fot skonare, Sea Port Model Works.
Skrov till 75 fot fiskebåt, Sea Port Model Works.
Pråm 79 fot med rak för, Sea Port Model Works.
Pråm 80 fot med spetsig för, Sea Port Model Works.
Pråm med rak för och styrhytt, Sea Port Model Works.
Pråm med spetsig för och styrhytt, Sea Port Model Works.
Hamnbåt, Sea Port Modells Work.
Arbetspråm med styrhytt och kran, Sea Port Model Works.
MF Hvalpsund – tågfärja 1926, finns att ladda ner gratis från internet i skala 1:160, pappmodell, Lars Lindhards side om Skala-N.
Ammersbek – färja på sjön Alster i Hamburg, L:13 cm, vattenlinjemodell, Collecto.
Altona - barkass för turister och löneutbetalningar, L: 8,5 cm, vattenlinjemodell, Collecto.
Ångbogserbåt Stora sjöarna, Sylvan.
SS Jeremiah O ´Brien - lastångare byggd 1936 men tillverkades i masskala under kriget som Libertyklassen, L: 70 cm, H: 17 cm, skala: 1:192 något för liten för N men kan fungera, säljs av Eskader.

Z skala

Präsident Freiherr von Maltzahn - fiskebåt med galeastackling byggd 1928 i glasvitrin ca. L: 20 cm, B: 6 cm, H: 16 cm, Collecto.
SS Schwerin – Tågfärja Warnemünde – Gedser, 1926, 106,8 m 18,5 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
SS Starke Trelleborg Sassnitz 1931 93 meter lång och 15,9 m bred färja, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
SS Deutschland eller systerskeppet SS Preussen 113,8 m, 16,26 m bred, Efter kriget bägge i tjänst i Vladivostok, Fd SS Deutschland upphuggen 1963, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
Dieselbogserbåt, L: 11,4 cm, B: 1,9 cm, H: 3,2 cm, N Scale Architect.
Pråm med öppet lastutrymme, N Scale Architect.
Flat pråm, L: 11,4 cm, B: 4,5 cm, H: 0,6 cm, N Scale Architect.
Altmark – lastfartyg för trossen i marinen (medtagen i brist på andra handelsfartyg i denna skala), L: 71,3 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Norderney – mindre tankfartyg för marinen byggd 1915 (se ovan), L: 30, B: 5 cm, H: 8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Cap Arkona - atlantångare 1926, L:82,4 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Bremen IV – atlantångare 1926, L:115 cm, B: 12 cm, H:25 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.Efterkrigstiden fram till 1970


Skala G

Follabuen – norsk fiskebåt från 1960-talet, L: 75 cm, B: 21 cm, skala 1:25, Skipsmodeller.

Skala I

Mare Nostrum – medelhavstrålare, L: 41 cm, B: 10,5 cm, H: 27 cm, skala 1:35, Artisania Latina.
Bremen – fiskebåt för krabb- och räkfiske 1953, L: 55 cm, B: 16 cm, skala 1:35, Artisania Latina.
Marie Ange – kustfisketrålare, L: 72 cm, B: 22 cm, skala 1:30, New Maquettes.
Cumbrae - Clyde lotsbåt, L: 86,4 cm, B: 20,3 cm, Caldercraft.
Ulises, havsbogserbåt, L: 83 cm, H: 40 cm, B: 18 cm, Skala 1:30, OcCre.
Jersey City – bogserbåt från 1960-talet, L: 91 cm, B: 23 cm, Dumas.
Columbia – segelbåt, America's Cup 1958, L: 58 cm, H: 81 cm, skala 1:35, Amati.
Constellation – segelbåt, America's Cup 1964, L: 60 cm, H: 85 cm, skala 1:35, Amati.

Skala 0

4 lika motorbåtar i olika färger, Lionel.
Liten fiskebåt för räkfiske, Sea Port Model Works.
Marina II – fiskebåt för atlantfiske, L: 61 cm, B: 15,7 cm, H: 45 cm, skala 1:50, Artesania Latina.
Nordkap – trålare 1970, L: 81 cm, B: 19 cm, H: 43 cm, skala 1:50, Billing Boats.
Banckert – bogserbåt, L: 65 cm, B: 16 cm, H: 42 cm, skala 1:50, Billing Boats.
Trotamares, ombyggd fiskebåt till Yacht med motor och segel, L: 80 cm, B: 16 cm, H: 43 cm, Skala 1:43, Mantua.
Bruma – lyxmotorkryssare, L: 86 cm, skala 1:45, Mantua.
Le Sphinx – Lyxmotorjakt, L: 125 cm, B: 8,5 cm, skala 1:50, New Maquettes.
Calypso – forskningsfartyg från 1950 använt av Jacques-Yves Cousteau, L: 94 cm, B: 17 cm, H: 33 cm, skala 1:45, Billing Boats.

Skala H0

Roddbåt, Neal's N-Gauging Trains.
Roddbåt, Selley Finishing Touches.
1 roddbåt med 2 figurer, Noch.
2 roddbåtar med 2 par, Preiser.
3 ekor, JL Innovativ Design.
Padellbåt med figur, Noch.
Padellbåt med par, Presier.
Padellbåt med familj, Preiser.
Padellbåtsuthyrming med 5 båtar och uthyrare, Preiser.
Två olika ekor med utombordare, Artitec.
Större roddbåt i stål, L: 5,6 cm, B: 1,7 cm, Artitec.
4 vindsurfbrädor, Busch.
Flotte med pontoner på trailer, JL Innovativ Design.
4 båtar med utombordare, båttrailer, träflotte och gummiflotte, Busch.
5 roddbåtar, 5 padellbåtar, 4 vindsurfbrädor, 3 gummibåtar, 2 kajaker, 5 gummimadrasser, 3 solparasoller, Faller.
2 kajaker, 1 segeleka, 1 roddbåt, 2 paddelbåtar, 2 gummibåtar, Faller.
4 roddbåtar, 2 motorbåtar, 2 segelbåtar, Kibri.
2 segelbåtar, en motorbåt, en arbetsbåt, Kibri.
1 kanot, 1 segelbåt, 1 motorbåt och 1 racerbåt, Platsstruct.
Segeleka, Neal's N-Gauging Trains.
Segeljolle med två figurer som sätter på sig flytvästar, Preiser.
Vit segeljolle med två figurer, (två olika segel) Preiser.
Blå segeljolle med tre figurer, Preiser.
Segeljolle med 4 figurer, Preieser.
Segeljolle med 2 seglare som fäller ner seglen, Preiser.
Segelbåt med två figurer, Noch.
Segelbåt med utombordare, L: 12,5 cm, B: 3 cm, Artitec.
Motorbåt utan hytt med utombordare, Sea Port Model Works.
River Ariston motorbåt med 3 figurer, Preiser.
River Ariston motorbåt med 3 figurer i badkläder, Preiser.
2 motorbåtar, Preiser.
Motorbåt med 4 figurer, Preiser.
Enkel 16’ motorbåt med utombordare, laserskuren modell, Osborne models.
Miss Supertest, Träracerbåt från 1950-talet, laserskuren modell, Osborne models.
Beaver sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models.
Cessna sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models.
Piper J-3 Cub sjöflygplan, laserskuren modell, Osborne models.
3 olika husbåtar, Busch.
Mycket liten motorfiskebåt med två figurer, Noch.
Liten fiskebåt för räkfiske med eller utan fullt skrov, L: 11,7 cm, B: 4 cm, Sea Port Model Works.
Liten fiskebåt för räkfiske eller nöjesturer med aktersegel och något större kabin, L: 11,7 cm, B: 4 cm, Sea Port Model Works.
Egholm – liten färja med plats för två bilar 1971 byggd i Nykøbing Mors, Bjarne Abel.
Holmsund – liten färja, Bjarne Abel.
Bilfärja, L: 28.25 cm, B: 8cm, Sea Port Model Works.
Färja, L: 30 cm, B: 6 cm, H: 8.8 cm, Faller.
Langeland - liten kort tågfärja med 1 spår Svendborg – Rudkøbing, Bjarne Abel.
Lolland - liten kort tågfärja med 1 spår, Bjarne Abel.
Kronprins Frederik - tågfärja trespårig, L: 119 cm, B: 18 cm, Skala 1:100, Bjarne Abel.
Barkass för hamntransporter, L: 20,8 cm, B: 4,7 cm, Artitec.
Arbetspråm med hytt och kran, L: 25,8 cm, B: 8,8 cm, Sea Port Model Works.
Flatdäckad pråm med styrhytt och mast och bom, L: 25,8 cm, B: 8,8 cm, Sea Port Model Works.
Öppen pråm med styrhytt och mast och bom, L: 25,8 cm, B: 8,8 cm, Sea Port Model Works.
Pråmdragare, L: 17,5 cm, B: 4,3 cm, Artitec.
Mindre tankbåt, L: 28,3 cm, B: 5,9 cm, Artitec.
Kanalbåt, L: 36 cm, B: 6 cm, H: 6.7 cm, Faller.
Flodfraktbåt, L: 28 cm, B: 6 cm, H: 6.7 cm, Faller.
Flodfraktbåt, L: 30,8 cm, B: 6,1 cm, Artitec.
Större flodfraktbåt, L: 44,5 cm, B: 6 cm, H: 11 cm, Artitec.
Dieselbogserbåt, L: 34,3 cm, plastmodell, Lindberg.
Rumania - bogserbåt 1946, skala 1:96, längd 44 cm, bredd 11 cm, Deans Marine.
Bluenoose II - segeljakt, L: 63,6 cm, skala ca 1:85, Handcrafted Model Ships.
Fisketrålare från Nordatlanten, L: 46 cm, skala 1:90, plastmodell från Lindberg.
Sisapon, byggd före kriget åt marinen, ombyggd till stor trålare efter kriget. L: 61,9 cm, B: 10,2 cm, skala 1:96. Deans Marine.
Vigilante 1958, större brittiskt fiskefartyg med träram, något för stor skala 1:72 som kan passa i förgrunden, L: 46 cm lång, B: 10 cm, Deans Marine.
Sir Winston Churchill - 3-mastad skonare 1965, L: 63,5 cm, B: 11 cm, H: 51,5 cm, skala 1:75, Billing Boats.
Kusthandelsfartyg, L: 55,8 cm, B: 9,3 cm, Artitec.
Oldenburg – kusthandelsfartyg, skala 1:100, pappmodell, Schreiber Bogen 713 .
Emilia – handelsfartyg, L: 45 cm, B: 8 cm, skala 1:100, pappmodell, GPM.
Zwarte See – havsbogserbåt 1963, L: 90 cm, B: 15,5 cm, H: 37 cm, skala 1:90, Billing Boats.
Truro – handelsfartyg 1946, skala 1:96, längd 96 cm, bredd 13,9 cm, Deans Marine.
Hudson sound - brittisk handelsfartyg som fraktat kol på Thames fram till 1960-talet och sedan varit fraktskepp till Finland, Nordafrika, Kanada och Panama. L: 99 cm, B: 13,9 cm. Skala 1:96, Deans Marine.
Hudson Firth - brittisk handelsfartyg 1946 använd först för frakt av kol och sedan blandat gods, L: 109 cm, L: 14,6 cm, skala 1:96, Deans Marine.
Cap San Diego – handelsfartyg 1962, L: 160 cm, B: 21,5 cm, H: 42,5 cm, skala 1:100, Graupner.
Kylfartyget Velarde, längd 111 cm bred 14 cm, skala ej angiven, troligen 1:96, Deans Marine.
St Olaf - Libertyskepp ombyggt 1942 till Lasarettsskepp, kan fungera som passagerarbåt efter kriget. L: 140 cm, B: 38,4 cm, skala ej angiven, troligen 1:96, Deans Marine.
TS Hanseatic "Die schöne Hamburgerin" - passagerarbåt 1958, bok med utförlig beskrivning av båten och hur den kan byggas i skala 1:100, Boktitel ”Ts Hanseatic – Original und modell der ”Schönen Hamburgerin”, författare Josander Schück

Skala N

Mycket liten motorfiskebåt med två figurer, Noch.
Två gummibåtar med utombordare, 11 fot, skala 1:148, Langley.
2 roddbåtar, Neal's N-Gauging Trains.
4 båtar med utombordare, båttrailer, träflotte och gummiflotte, Busch.
Större roddbåt med utombordare, Neal's N-Gauging Trains.
Segeleka, Neal's N-Gauging Trains.
Liten segelslup, Neal's N-Gauging Trains.
Mindre segelbåt, 13 fot, skala 1:148, Langley.
Mindre segeljakt, 30 fot, skala 1:148, Langley.
Mindre segeljakt, Neal's N-Gauging Trains.
Barkass, L: 11,2 cm, B: 2,6 cm, ponton, 7,5 cm, B: 5,1 cm, Artitec.
Pråmdragare, L: 9,4 cm, B: 2,3 cm, Pråm, L: 12 cm, B: 2,3 cm, Artitec.
Flodfraktfartyg, L: 17 cm, B: 3,5 cm, Artitec.
Större flodfraktfartyg, L: 23,5 cm, B: 3,5 cm, Artitec.
Dieselbogserbåt, Tomytec.
Pråm, Tomytec.
Bogserbåt i Tidklassen, med eller utan helt skrov, L: 15 cm, B: 3,8 cm, skala 1:148, Langley.
Bogserbåt US navy från mitten av 1960-talet. Blev mycket populär världen över hos kommersiella bolag och nytillverkas än idag. Flera tillsammans bogserar ofta dagens containerfartyg. Förebilden är 33 m lång. N Scale Ships.
SS Lappland och SS Sonata – svenska ombyggda lastångare när USA sålde ut 2500 Libertyfartyg 1946 som gått i konvojtjänst, L: 70 cm, H: 17 cm, skala: 1:192 något för liten för N men kan fungera, säljs av Eskader.
Beavercove 1947 byggd för Canadian Pacific med plats för 20 1 klasspassagerare, mått 95.1 cm lång och 11,4 cm. Mycket detaljerad, dyr som byggsats, färdigbyggd tiotusentals kronor. N Scale Ships.

Skala Z

Mindre båt med helt skrov, Micro Trains.
Sardinfiskebåt, Micro Trains.
Finkenwerder, Länge: 12 cm, Altenwerder, Hafenfähre Typ II, L: 10,8 cm, Katttwiek, Hafenfähre Typ I, L: 8,5 cm, Baumwall, Hafenfähre Typ O, Länge: 7,4 cm – hamnFärjor i Hamburg, skala 1:250, pappmodeller, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Jan Molsen – första diseldrivna hamnfärjan i Hamburg med plats för 300 passagerare, L: 220 cm, B: 4 cm, H: 8 cm, skala 1:250, pappmodeller, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Slite 1955, en av de första bilFärjorna för längre sträckor, pappmodell skala 1:250 Bildrum.
MS Najaden – tågfärja med enkelspår, 1967, L: 87,9 m, B: 13,4 m, Skala 1:100, Bjarne Abel.
MS Freja, Nyborg – Korsör, också Grossenbrode – Gedser, byggd 1936, i version från 1950-talet, 1 spår, 78,2 m 12,6 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Dan, Tågfärja Helsingör – Helsingborg, 1 spår, byggd 1921 i utförande efter ombyggnad 1952, i bruk till 1973, 67,9 m 13,4 m, finns gratis att ladda ner, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
SS Starke förlängd 1945, 111,8 m lång användes till 1971 för godstrafiken, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
SS Drottning Victoria alternativt systerskeppet Konung Gustav V, 113,3 m, 16,24 m bred byggd 1909, modellen enligt 1959 efter en del ombyggnationer. Användes tom 1968, pappmodel, skala 1:250, Cony’s Modellbau.
MS Sassnitz, 137,2 m, 18,8 m Sassnitz – Trelleborg 1959 – 1973, senare också som reservfärja till Trelleborg, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
SS Preussen mått som ovan.
SS Danmark – Tågfärja Gedser – Warnemünde, byggd 1922 i utförande omkring 1965 efter ombyggnationer. 101,7 m 18,8 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
SS Kong Frederik XI, Gedser Grossenbrode och Rödby – Puttgarden, 1954. Användes på olika danska färjelinjer till 1997, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Trelleborg, 137,7 m 18,8 m Trelleborg – Sassnitz 1958, hvudfärja till 1966, reserv på olika linjer till 1977. Första färjan med 4 spår, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Malmöhus, Malmö – Köpenhamn, 94,4 m 16,4 m 2 spår, 1945, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Knudshoved, Gått på flera rutter bl.a. Knudshoved – Halskov, Nyborg – Korsør, Rødby – Puttgarden, Gedser – Warnemünde, 109,2 m 17,7 m, 1961, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Rotna, Bilfärja, Köpenhamn - Rönne, 1940, i bruk till 1968. 81,9 m 12,9 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Limhamn/MS Dragør, bilfärja, 1960, 45,3 m, 10,1 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Bleichen – handelsfartyg för skyckegods 1958, L: 37,4 cm, skala 1:250, pappmodeller, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Kylfartyget Snow Flower 1972, stor pappmodell i skala 1:250, Bildrum.
Cementfartyget Sunnanvik 1978 hemmahörande i Slite, pappmodell i skala 1:250, Bildrum.
Nordstjernen – frakt och kryssningsfartyg på Hurtigruten 1955, L: 32,4 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
TS Hanseatic "Die schöne Hamburgerin" - passagerarbåt 1958, L: 81 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Le France – Kryssningsfartyg 1960, L: 158 cm, B: 17 cm, skala 1:200, New Maquettes.Från 1970 till nutid


Skala I

Polismotorbåt, passar också som vanlig motorbåt, L: 40 cm, skala 1:35, Mantua.
Moby Dick, minifiskebåt med kabin ”Gozzodesign”, L: 27 cm, H: 9 cm, skala 1:35, Mamoli.
Jolly Jay – liten fiskebåt från mexikanska gulfen, L: 61 cm, B: 21,6 cm, skala 1:30, Dumas.
Andrea Gail – modern liten fiskebåt som försvann i "Perfect Storm" 1991, L: 72 cm , B: 21 cm, H: 55 cm, skala 1:30, Billing Boats.
Le Marignan – 30 m trålare, L: 90 cm, B: 21 cm, skala 1:33, New Maquettes.
Le Lutece – trålare med akterupptagning, L: 108 cm, B: 27 cm skala 1:30, New Maquettes.
Oceangående motorkryssare, L: 62 cm, B: 15 cm, New Maquettes.
L’Akragas – bogserbåt, L: 83 cm, B: 21 cm, skala 1:30, New Maquettes.
Smit Nederland –oceangående bogserbåt 1979, L: 87 cm , B: 27cm , Height: 52 cm, skala 1:33, Billing Boats.

Skala 0

Marina II – fiskebåt för atlantfiske, L: 61 cm, B: 15,7 cm, H: 45 cm, skala 1:50, Artesania Latina
Nordkap – trålare 1970, L: 81 cm, B: 19 cm, H: 43 cm, skala 1:50, Billing Boats

Skala H0

2 sönderrostade småbåtar, JL Innovative Design.
Gummibåt med fiskare, Preiser.
Gummibåt med två figurer, Noch.
Raftinggummibåt med 3 figurer, Noch.
Flotte med tält och åra, Busch.
Flotte med tre män och öldam, Noch.
Utflyktsbåt, L: 18.2 cm, B: 6,2 cm, H: 8,7 cm, Kibri.
Snabb arbetsbåt på trailer, Wiking.
Räddningsbåt på trailer, Wiking.
Kutter för räkfiske, L: 18,2 cm, Kibri.
Brandräddningsbåt, L: 17,5 cm, B: 4,5 cm, H: 5,3 cm, Artitec.
Steve Irvin – havskyddsfartyg från djurskyddsorganisationen Sea Shepheard, L: 59,5 cm, B: 11 cm, H: 25,1 cm, skala 1:100, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Containerpråm, L: 28.5, B: 9.2 cm, H: 2.5cm, Kibri.
Modern push and pull bogserbåt, L: 18.2 cm, B: 6,2 cm, H: 9,5 cm, Kibri.
Timrix handelsfartyg, L: 96,5 cm, B: 15,3 cm, skala 1:75, Deans Marine.
Muirneag – roll-on-roll-off fartyg byggt i Fredrikshavn 1982, L: 111 cm, B: 20,5 cm, skala 1:100, Deans Marine.
Anna Marie - mindre containerskepp 1987, L: 110 cm, B: 16,5 cm, skala 1:83, Deans Marine.
Maersk Anglia – containerskepp 1977, L: 124 cm, B: 20,3 cm, skala 1:100, Deans Marine.
Trein Maersk – containerskepp 1990, L:160 cm, B: 31,8 cm, skala 1:100, Deans Marine.
Celestine – roll-on-roll-off fartyg på linjen Zeebrugge-Immingham-Purfleet 1996, L: 162 cm, B: 24 cm, skala 1:100, Deans Marine.
Liz Terkol, tankbåt, L: 90,5 cm, B. 15 cm, skala 1:96 Deans Marine.

N Skala

Gummibåt med två figurer, Noch
Stålroddbåt med utombordare för fiske och brygga med tre figurer, Noch.
3 mindre fiskebåtar efter förebilder 15-23 m långa. N Scale Ships.
Motorkryssare för polis men kan lätt byggas om till nöjesbåt, L: 11 cm, B: 2,6 cm, Artitec.
Liten passagerarbåt, Eilun holländsk modell men vanlig design i hela världen, ca. 18 cm lång. N Scale Ships.
Mindre passagerarbåt, Port Welcome, med tre däck. Byggd 1960 och använd i Baltimore till 1989 och sedan på andra platser i USA. Passar på många håll i världen. Förebilden är ca 38 m lång. L: 24 cm, N Scale Ships.
Modern mindre bilfärja, Amrum i Holland. Vanlig typ sedan 1960-talet på många håll i världen och används ibland även idag. Detaljerad modell lätt att bygga. L: 34,3 cm, N Scale Ships.
Wappen von Borkum – utflyktsfartyg 1976, L: 17,5 cm, B: 3 cm, H:4,8 cm, skala 1:250, pappmodell Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Rungholt – färja för bilar och passagerare, L: 27 cm, B: 6 cm, H: 8,5 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Mindre handelsfartyg med luckor för bulkfrakt baserat i Alaska av standardmodell i hela världen, 54 m lång och 8.5 m bred. L: 34,3 cm. B: 5,4 cm bred. N Scale Ships.
Mercurio, 280’ container eller styckgodsfartyg byggt 1971, typen skrotades 2002. L: 53 cm. För tillfället ur produktion. Sylvan.
Containerskepp gjord efter dansk design från 1990-talet som byggs nya även idag i hela världen och används av Maersk med flera rederier. Med öppna eller stängda luckor. För 325 40fot containers. L: 71 cm. N Scale Ships.

Z Skala

3 mindre fiskebåtar efter förebilder 15-23 m långa. N Scale Ships.
Modern mindre bilfärja, Amrum i Holland. Vanlig typ från 1960-talet på många håll i världen och används ibland även idag. Detaljerad modell lätt att bygga. L: 34,3 cm. N Scale Ships.
Adler IV – passagerarbåt Hörnum - Amrum, L: 12,7 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
MS Lofoten, postbåt på Hurtigruten Bergen Kirkenes, 87,4 m, 13,3 m, byggd 1960 i version från 2012, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
Tågfärja Najaden Helsingborg – Helsingör, 1 spår, 1967 i utförande från 1970-talet till 1987, 87,9 m 13,4 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Dronning Margarete II, Rødbyhavn – Puttgarden, Byggd 1973 för Nyborg – Korsör sedan ombyggd med förlängning 1981, i version från 1980-talet, 144,7 m 17,7 m, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Rügen, Sassnitz – Trelleborg, DR 152,2 m 18,8 m, byggd 1972, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Rügen, Sassnitz – Rönne, som ovan från 1999 skrotad 2005, Scandlines, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
MS Mecklenburg, Rostock – Trelleborg, även Treelleborg – Mukran, 199,5 m 29,5 m, byggd 1996 i version efter ombyggnad 2003. Ro-Pax färja, skala 1:250, pappmodel, Cony’s Modellbau.
Nils Holgersson / Peter Pan – stor färja för TT Linjen, L: 58 cm, B: 11 cm, H: 13,9 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
M/F Hammerodde, Bornholmsfärjan Köpenhman – Rönne modern, Bernt Abel.
7 olika moderna hamnbåtar – lots, tull, polis, bogserbåt, pråm, längd på båtarna mellan 16 och 21 m, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Steve Irvin – havskyddsfartyg från djurskyddsorganisationen Sea Shepheard, L: 26 cm, B: 5,5 cm, H: 8 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Versorger Doña Diana – försörjningsfartyg 2007, L: 20 cm, skala 1:250, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Containerskepp gjord efter dansk design från 1990-talet, samma som i N-skalan, L: 51 cm. N Scale Ships.
Conti Belgica – containerfartyg 1978, L: 51,8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
OPDR Lisboa – containerfartyg, L: 51,8 cm, skala 1:250, pappmodell, Hamburger Modellbaubogen Verlag.
Queen Mary 2 – kryssningsfartyg 2004, L: 175,2 cm, B: 20,5 cm, skala 1:200, Graupner.


Riktigt många båtmodeller finns i mindre skalor, de vanliga skalorna är 1:400, 1:700 och 1:1250. Båtar i skala 1:400 kan användas rätt väl i skala T vars tåg är i skala 1:450. Båtmodellerna kan också användas för att skapa förvrängt perspektiv med mindre skalor längre bort från betraktaren. Det kräver dock att anläggningen betraktas nära ögonhöjd i förhållande till horisonten för att effekten ska uppnås.

1:400

Elbe – lotsbåt, Collecta.
Alexander von Humboldt – passagerarångbåt som blev ”Butterdampfer” mellan Flenburg och Danmark, L: 10 cm, B: 2 cm. H: 6 cm, Collecta.

1:700

Potosi – femmastad bark i vitrin 24 cm lång, Collecta.
MS Midnattsol – Kryssings- och fraktfartyg på Hurtigruten , L: 19 cm.

1:1250

Mest omfattande utbud för skeppsmodeller finns i skala 1:1250. Kvaliten är mycket varierande från klumpiga och mindre välgjorda målningar till mycket datljerade och välgjorda dekorationer med priser därefter. Nedan ett litet urval av nordiska båtmodeller samt tyska av intresse för nordiska sjöfart:

Danmark

Fähre "Djursland" (1 St.) DK 1934 Nr. 147 von Risawoleska
Fähre "Holger Danske" (1 St.) DK 1945 Nr. 260a von Risawoleska
Fähre "Holger Danske" (1 St.) N 1961 Nr. S 103 von Hansa
Passagierschiff "Bornholm" (1 St.) DK 1899 Nr. 243 von Risawoleska
Passagierschiff "Bornholm" (1 St.) DK 1923 Nr. 243c von Risawoleska
Frachter "Helga Dan" (1 St.) DK 1957 S 19 von Hansa
Reefer "Plencia" (1 St.) DK 1972 Nr. 530a von Risawoleska
Kühlschiff "Samoan Reefer" (1 St.) DK 1973 Nr. 305 von Hansa
Christiansborg – handelsfartyg 1979 Nr. 223 von Sextant
Nungu Ittuk – isbrytanded fraktfartyg 1983 Nr. 172 von Hydra
Iberian Reefer – kylfartyg 1972 J. Lauritzen Nr. 530b von Risawoleska
Emma Maersk - containership 2006, Collecta
Maersk Elba - containership 2011, Collecta

Finland

Fähre "Finncarrier" (1 St.) SF 1969 S 243 von Hansa
Fähre "Finnhansa" (1 St.) SF 1966 Nr. 36 von Delphin
Fähre Viking Line "Aurella" (1 St.) SF 1973 Nr. 168 von Risawoleska

Norge

Hurtigruten "Skjerstad" (1 St.) NO 1945 Nr. 324a von Risawoleska
Reefer "Pacific Express" Reederei Björn Björnstad (1 St.) N 1945 Nr. 219 von Risawoleska
Kümo "Tercia" N 1947 von Trident
Passagierschiff "Venus" (1 St.) N 1948 Nr. 141a von Risawoleska
Fähre "Fjordsol" (1 St.) N 1948 Nr. 94 von Risawoleska
Fähre "Fjorddrott" (1 St.) N 1948 Nr. 93a von Risawoleska
Hurtigruten "Skjerstad" (1 St.) NO 1952 Nr. 324b von Risawoleska
Frachter "Salina" (1 St.) N 1967 Nr. 169A von Hydra
Autotransporter "Divy Oceanic" (1 St.) N 1968 S 203 von Hansa
Fähre "Gudvangen" (1 St.) N 1970 Nr. 92a von Risawoleska
LASH "Acadia Forest" (1 St.) N 1970 S 212 von Hansa
Fähre "Kronprinz Harald" (1 St.) N 1976 Nr. 347 von Hansa
Massengutfrachter "Siboti" (1 St.) N von Pilot-Gammelgaard
Passagierschiff "Norway" (1 St.) N 1980 Nr. 904 von Mercator
Dockschiff "Falcon" ex "World Zeal" (1 St.) N 2010 Nr. 144A von Rhenania Junior

Sverige

Hafenfähre "Hamnfärjan I" (1 St.) S 1913 Nr. 248 von Risawoleska
Passagierschiff "Borgholm" (1 St.) S 1924 Nr. 243b von Risawoleska
Passagierschiff "Kronprinsessan Ingrid" (1 St.) S 1939 Nr. 195a von Risawoleska
Reefer "Stella Marina" (1 St.) Reederei Ab Svea A/S S 1950 Ri 518 von Risawoleska
Fähre "Birger Jarl" (1 St.) S 1953 Nr. S 16 von Hansa
Reefer "Pacific Express" Reederei Salen Charter (1 St.) N 1960 Nr. 519a von Risawoleska
Frachter "Segerö" (1 St.) S 1962 Nr. D 23 von Delphin
Passagierschiff "Jätten Finn" (1 St.) S 1964 Stena Charter Nr. 373a von Risawoleska
Passagierschiff "Gay Viking" (1 St.) S 1967 Nr. 97 von Risawoleska
Kylfartyget ”Clary Tordén”, byggd 1954 i Uddevalla, Collecta

Tyskland

Eisenbahnfähre "Stralsund" mit Lokomotive BR 86 (1 St.) von Vagelgrip
Eisenbahnfähre "Schwerin" (1 St.) D 1926 Nr. 520 von Mercator
DB-Fähre "Theodor Heuss" D 1956 S 24 von Hansa
Fähre "Railship I" (1 St.) D 1980 Nr. 53 von Helvetia
Priwall Autofähre "Travemünde" (1 St.) D 1999 Nr. Kü-1 von Hydra

Andra båtar av intresse

Walfänger "Nicolaas Vinke" (1 St.) NL 1955 Nr. S 48 von Hansa
Walfänger "Jan Wellem" (1 St.) D 1936 Nr. 527 von Mercator
Walfänger "Walter Rau" (1 St.) D 1937 Nr. 544 von Mercator
Fischereischutzboot "Meerkatze" ( 1 St.) D 1950 Nr. S 15 von Hansa
Fischfabrikschiff "Gogol" (1 St.) SU 1955 No. S 23 von Hansa
Großer Fischdampfer (1 st.) D von Wiking aus Kunststoff
Fischereischiff "W. Ladiges" (1 St.) D 1962 Nr. 5 von Delphin
Museumsschiff ex Fischereifahrzeug "Gera" (1 St.) D 2014 Nr. AL-F11 von Albatros
Diesel-Elektro-Trawler "Zephyrus" (1 St.) D 1956 Nr. S 9 von Hansa
Heckfänger "Sonne" (1 St.) D 1978 S 342 von Hansa
Walfangmutterschiff "Willem Barendsz II" (1 St.) NL 1955 S 49 von Hansa
Walfänger "Vikingen" (1 St.) M 733 von Tri-ang
Fischereischiff "Frithjof" (1 St.) D 1977 T 997 von Trident

Mycket grundlig information om fartygsmodeller i skala 1:1250 ger Galerie Maritim i Hamburg. De har på sin hemsida listor över tillverkare, tusentals modeller som finns eller funnits, olika typer av fartyg mm. De har också mycket detaljerade egna produkter, bl.a. har ett mycket stort antal av de färjor som trafikerat Finland, Sverige, Danmark och Norge funnits med i deras produktion. Detaljrikedomen gör att kostnaden blir därefter. http://www.galerie-maritim.de

Vattenlinjemodeller för modelljärnvägar

Modeller för modelljärnvägar gjutna i resin eller vitmetall eller byggda med laserskuret trä eller plastmaterial.
Artitec, H0 och N skala
Langley, 00 skala
Sea Port model,
N-Scale, N och Z skala
Fler amerikanska tillverkare, Walthers
Kibri
Faller
Noch
Preiser
TB modeller

Pappersmodeller

http://www.bildrum.se/cutout.htm
http://www.schiff-modelle.de
http://www.conys-modellbau.de
http://www.mdk-verlag.de

Modeller i plast enbart för uppställning

Lindberg
Revell

Trämodeller med detaljer mest i metall

Svårighetsgraden för att bygga olika båtmodeller varierar synnerligen mycket. De flesta är betydligt mer krävande än för modellrallaren sedvanliga plast-, resin- eller laserskurna byggsatser. Ofta förväntas modellbyggaren själv skära ut ur de medföljande träskivorna de former som finns på ritningar. Därtill kommer att efterlikna skrovets böjda form som kan vara mycket besvärlig att få bra. Men det finns lämpliga byggsatser att börja med som kan passa väl till en modelljärnväg, gärna i större skala. Kvaliten kan variera från spantbyggda klassiska träskrov gjorda på samma sätt som förebilden till träskrov i massivt trä med eller utan separata spant för utsidan eller skrov gjorda av träblock, gjutna av polyuretanplast eller gjorda i fiberglas. Däck, överbyggnad och andra detajer ofta i trä, mindre delar i metall. Kvalitetsskillnader kan vara betydande, också från samma producent som då anger skillnaden i kvalité mellan sina produkter.
Admirality shipmodels, http://www.admiraltyshipmodels.co.uk
Amati
Artesania Latina
Billing Boats
Blue Jacket and Laughing Whale
Constructo
Handcrafted Model Ships, färdigbyggda modeller
Midwest
Modelshipmaster, http://www.modelshipmaster.com
Model Shipways
Nordic Class Boats
OcCre
Türk Model
Flera av de ovanstående modelltillverkarna av trämodeller har också båtar som kan motoriseras för att ta sig fram på vatten.

http://www.modellbahn-container.de
http://luo2you1.blogspot.se/2014/06/eine-einfuhrung-in-die-modelleisenbahn_18.html
https://www.modelleisenbahner.de/downloads/MBS32-Inhalt.pdf
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-planen/planen3-industrie.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Miniatur_Wunderland
http://www.klaus-kramer.de/Schiff/faehre/Fatr_top.html
https://www.h-m-v.de/en/models/

Synes du om artiklen?
Del den!

Tagcloud

Märklin Fleischmann Roco Peco Pico Heljan Hobbytrade Hobby trade Brekina Busch Epokemodeller ESU Evergreen Faller Lenz Togmodelle Viessmann modeljernbane Long modeltog modeltoge modeltogbane togbane DSB legetøjstog modeltogklub 1/87 1/45 spor H0 køreplanskørsel modeltogbilleder tog lokomotiv veterantog sporplaner station banegård godstog persontog Intercitytog remise modelbane

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak